Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 133/287/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 31.08.2005 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 z dnia 28.12.2004 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVI/548/2005 z dnia 30.08.2005 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok:

§1

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 25 000 zł.

dział 750 Administracja publiczna 1 000
rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
(sołectwo Paniowy)
1 000
dział 801 Oświata i wychowanie 20 000
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 20 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych 20 000
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 000
rozdz. 92195 Pozostała działalność 4 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych 4 000

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 25 000 zł.

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 000
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 000
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
4 000
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 000
rozdz. 90017 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 20 000
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 20 000
dział 926 Kultura fizyczna i sport 1 000
rozdz. 92695 Pozostała działalność 1 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
(sołectwo Paniowy)
1 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.08.31
Data udostępnienia: 2005.09.09 23:29:59
Liczba odwiedzin strony: 589 (ostatnie odwiedziny 2021.10.13 13:29:38)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów