Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 131/285/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 31.08.2005 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 z dnia 28.12.2004 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVI/546/2005 z dnia 30.08.2005 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 269 351 zł.

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
269 351
rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
269 351
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 269 351

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 269 351 zł.

dział 600 Transport i łączność 200 000
rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 200 000
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
200 000
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 56 000
rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 56 000
§ 4270 Zakup usług remontowych 56 000
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 351
rozdz. 90095 Pozostała działalność 13 351
§ 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokości
13 351

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.08.31
Data udostępnienia: 2005.09.09 23:30:00
Liczba odwiedzin strony: 677 (ostatnie odwiedziny 2023.05.17 02:53:47)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów