Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 109/263/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 20.07.2005 w sprawie zmiany zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 58/212/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rewaloryzacji opłat czynszowych za lokale użytkowe

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.) i ust. 1 i 2 §4 uchwały nr XXX/441/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 11.01.05 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy Mikołów, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

W zarządzeniu nr 58/212/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 roku w punkcie 1 dodać zdanie następującej treści: "Powyższe stawki dotyczą wyłącznie ceny wywoławczej dla lokali obejmowanych w drodze przetargu.".

§2

Po punkcie 1 dodać punkt 1a o następującej treści:

"Ustala się stawkę bazową czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego na kwotę:

  1. 22,50 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote i 50/100) - lokale położone na parterze,
  2. 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych) - lokale położone na wyższych kondygnacjach.".

§3

Nadać punktowi 4 brzmienie "Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Zakładu Gospodarki Lokalowej".

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem od 1 sierpnia 2005 roku.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.07.20
Data udostępnienia: 2005.07.30 23:29:59
Liczba odwiedzin strony: 872 (ostatnie odwiedziny 2024.05.20 15:53:45)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów