Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 83/237/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 31.05.2005 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 z dnia 28.12.2004 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2005, burmistrz Mikołowa zarządza:

W związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIV/520/2005 z dnia 31.05.2005 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok.

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 30 000 zł.

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
30 000
rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
30 000
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 30 000

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 30 000 zł.

dział 851 Ochrona zdrowia 30 000
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.05.31
Data udostępnienia: 2005.06.12 00:13:18
Liczba odwiedzin strony: 585 (ostatnie odwiedziny 2021.10.04 08:43:16)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów