Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 78/232/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 31.05.2005 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 z dnia 28.12.2004 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2005, burmistrz Mikołowa zarządza:

W związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIV/503/2005 z dnia 31.05.2005 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok.

§1

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 49 500 zł.

dział 750 Administracja publiczna 49 500
rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 49 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych 49 500

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 49 500 zł.

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 200
rozdz. 01095 Pozostała działalność 9 200
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych 3 700
    sołectwo Bujaków 3 000  
    sołectwo Śmiłowice 3 200  
    sołectwo Borowa Wieś 3 000  
dział 630 Rolnictwo i łowiectwo 12 300
rozdz. 63003 Pozostała działalność 12 300
§ 4300 Zakup usług pozostałych 12 300
    sołectwo Bujaków 3 300  
    sołectwo Borowa Wieś 2 000  
    sołectwo Paniowy 3 000  
    dzielnica Kamionka 4 000  
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 500
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 4 500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500
    sołectwo Bujaków 2 000  
    sołectwo Mokre 1 000  
    dzielnica Kamionka 1 500  
dział 801 Oświata i wychowanie 3 500
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 1 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 500
    sołectwo Borowa Wieś 1 500  
rozdz. 80104 Przedszkola 2 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000
    sołectwo Bujaków 2 000  
    Przedszkole nr 5  
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 300
rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży
300
§ 4300 Zakup usług pozostałych 300
    sołectwo Śmiłowice 300  
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 500
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 500
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultu
2 500
    sołectwo Bujaków 1 500  
    sołectwo Mokre 1 000  
rozdz. 92195 Pozostała działalność 4 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 000
    sołectwo Borowa Wieś 2 000  
    dzielnica Kamionka 2 000  
dział 926 Kultura fizyczna i sport 13 200
rozdz. 92695 Pozostała działalność 13 200
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych 7 200
    sołectwo Bujaków 2 000  
    sołectwo Śmiłowice 1 700  
    sołectwo Borowa Wieś 1 000  
    sołectwo Paniowy 4 000  
    sołectwo Mokre 1 000  
    dzielnica Kamionka 3 500  

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.05.31
Data udostępnienia: 2005.06.12 00:13:19
Liczba odwiedzin strony: 740 (ostatnie odwiedziny 2024.04.08 22:59:29)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów