Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 70/224/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 16.05.2005 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 750 Administracja publiczna    
  rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
      1. Wydatki bieżące 72 244 72 244
  rozdz. 75095 Pozostała działalność    
      1. Wydatki bieżące 1 200 1 200
      w tym pochodne od wynagrodzeń   1 200
  dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
  rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne    
      1. Wydatki bieżące 25 920 25 920
  rozdz. 75414 Obrona cywilna    
      1. Wydatki bieżące (zadania zlecone) 835 835
  rozdz. 75414 Obrona cywilna    
      1. Wydatki bieżące (środki własne) 4 365 4 365
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
      1. Wydatki bieżące 4 790 4 790
  rozdz. 80104 Przedszkola     
      1. Wydatki bieżące 1 189 1 189
  rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół    
      1. Wydatki bieżące 74 74
  dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    
  rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach    
      1. Wydatki bieżące 1 900 1 900
      w tym pochodne od płac 400 1 900
  dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    
  rozdz. 92195 Pozostała działalność    
      1. Wydatki bieżące 90 000 90 000

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 r.:

      Zmniejszenia Zwiększenia
dział 750 Administracja publiczna    
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 675  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 68 569  
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet   8 550
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   7 494
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   56 200
rozdz. 75095 Pozostała działalność    
§ 4430 Różne opłaty i składki 1 200  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy   200
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne    
§ 4300 Zakup usług pozostałych 25 920  
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   25 920
rozdz. 75414 Obrona cywilna    
§ 4300 Zakup usług pozostałych 835  
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (zadania zlecone)   835
rozdz. 75414 Obrona cywilna    
§ 4300 Zakup usług pozostałych 4 365  
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (środki własne)   4 365
dział 801 Oświata i wychowanie    
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 790  
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000  
§ 4270 Zakup usług remontowych   3 798
§ 4410 Podróże służbowe krajowe   790
§ 4430 Różne opłaty i składki   202
rozdz. 80104 Przedszkola     
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 189  
§ 4430 Różne opłaty i składki   1 189
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół    
§ 4270 Zakup usług remontowych 74  
§ 4430 Różne opłaty i składki   74
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach    
§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 500  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 400  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1 900
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    
rozdz. 92195 Pozostała działalność    
§ 4300 Zakup usług pozostałych 90 000  
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   90 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.05.16
Data udostępnienia: 2005.05.23 22:54:41
Liczba odwiedzin strony: 780 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 08:47:43)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów