Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 44/198/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 30.03.2005 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 z dnia 28.12.2004r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

W związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XXXII/473/2005 z dnia 22.03.2005 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok:

§1

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 7 000 000 zł:
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 000 000
rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 7 000 000
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
6 450 000
§ 0830 Wpływy z usług 550 000

§2

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 7 000 000 zł:

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 000 000
rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 7 000 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 983 930
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 109 670
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 181 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 400
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 161 000
§ 4260 Zakup energii 1 826 000
§ 4270 Zakup usług remontowych 285 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych 879 000
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 11 500
§ 4430 Różne opłaty i składki 2 277 500
§ 4480 Podatek od nieruchomości 60 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.03.30
Data udostępnienia: 2005.04.09 21:33:28
Liczba odwiedzin strony: 826 (ostatnie odwiedziny 2024.05.25 09:04:46)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów