Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 267/204/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 25.05.2011 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr III/8/2010z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok i zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 64/001/11 z dnia 3.01.2011 w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr VIII/114/2011 z dnia 24.05.2011 r., wprowadzić następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok.

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 70 000 zł.

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 748
rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 6 748
§ 0340 Podatek od środków transportowych 6 748
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 63 252
rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 63 252
§ 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 63 252

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 70 000 zł.

dział 750 Administracja publiczna 40 000
rozdz. 75095 Pozostała działalność 40 000
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 000
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 30 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000

§3

Załącznik zadań inwestycyjnych w 2011 roku w pełnej szczegółowości stanowi integralną część niniejszego zarządzenia.

Załącznik do zarządzenia nr 267/204/2011

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (91 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.06.02
Data udostępnienia: 2011.06.02 18:01:53
Liczba odwiedzin strony: 687 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 08:58:27)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów