Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 266/203/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 25.05.2011 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr III/8/2010z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok i zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 64/001/11 z dnia 3.01.2011 w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr VIII/112/2011 z dnia 24.05.2011 r., wprowadzić następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok.

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 1 400 043,47 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie 1 256 467,47
rozdz. 80104 Przedszkola 1 256 467,47
§ 0490 Wpływy z różnych dochodów 100 000,00
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 156 467,47
dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 100 000,00
rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 100 000,00
§ 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 100 000,00
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 43 576,00
rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 43 576,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat 43 576,00

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 1 400 043,47 zł.

dział 852 Pomoc społeczna 525 000,00
rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 262 000,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 262 000,00
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 263 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne 263 000,00
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 655 043,47
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 578 043,47
§ 4300 Zakup usług pozostałych 578 043,47
rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego 35 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00
rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 4 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00
rozdz. 90095 Pozostała działalność 38 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00
dział 926 Kultura fizyczna 220 000,00
rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 220 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 84 400,00
§ 4270 Zakup usług remontowych 12 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 100,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00

§3

Załącznik zadań inwestycyjnych w 2011 roku w pełnej szczegółowości stanowi integralną część niniejszego zarządzenia.

Załącznik do zarządzenia nr 266/203/2011

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (91 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.05.25
Data udostępnienia: 2011.06.01 18:10:52
Liczba odwiedzin strony: 810 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 22:50:10)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów