Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 248/185/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 23.05.2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 nr 234, poz. 1536; dalej: Ustawa), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Powołanie komisji konkursowej w składzie:

  • Grzegorz Szymański,
  • Danuta Jasińska-Gdaniec,
  • Izabella Konieczny,
  • Aleksandra Trębaczewska,
  • Janina Piecha - przedstawiciel organizacji pozarządowej,
  • Mariola Wszeborowska - przedstawiciel organizacji pozarządowej.

§2

Zadaniem komisji jest ocena ofert złożonych w wyniku ogłoszenia konkursów na realizację zadań publicznych gminy Mikołów przez organizacje pozarządowe w 2011 roku o następującej tematyce: "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji".

§3

Komisja, na swoim pierwszym posiedzeniu, wybiera przewodniczącego komisji.

§4

Wszyscy członkowie komisji, bezpośrednio po zapoznaniu się z listą oferentów, składają oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. Niezłożenie oświadczenia przesądza o wykluczeniu ze składu komisji.

§5

Komisja, w pierwszej kolejności, ocenia oferty pod względem formalnym, a następnie po pozytywnej weryfikacji pod tym względem - dokonuje ich oceny pod kątem merytorycznym.

§6

Oceniając oferty, komisja kieruje się kryteriami zawartymi w ogłoszeniu o konkursie, opracowanymi zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1-6 i ust. 2 ustawy.

§7

Poszczególni członkowie komisji każdą ofertę opiniują pod względem merytorycznym indywidualnie, przyznając punkty za każde spełnione kryterium.

§8

W przypadku uzyskania przez dwie bądź więcej ofert tej samej liczby punktów, decyzję o przyznaniu dotacji członkowie komisji podejmują w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§9

Komisja obraduje w składzie minimum trzyosobowym. Decyzje podejmuje w głosowaniu jawnym; w przypadku równowagi głosów decyduje głos przewodniczącego.

§10

Z prac komisji sporządza się protokół, który przedstawia się burmistrzowi do zatwierdzenia.

§11

Protokół prac komisji jest jawny.

§12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik do zarządzenia nr 248/185/2011

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (60 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.05.23
Data udostępnienia: 2011.05.30 17:39:13
Liczba odwiedzin strony: 809 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 08:58:46)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów