Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 242/179/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 16.05.2011 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr III/8/2010z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok i zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 64/001/11 z dnia 3.01.2011 w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w planie wydatków

      Zmniejszenia Zwiększenia
  75 480 75 480
dział 801 Oświata i wychowanie 15 480 15 480
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 2 026 2 026
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 834  
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 192  
§ 4430 Różne opłaty i składki   192
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   1 834
rozdz. 80104 Przedszkola 10 454 13 004
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 454  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   4 550
§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 5 000  
§ 4270 Zakup usług remontowych   4 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 000  
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   4 454
rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 3 000  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 3 000  
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne   450
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   450
dział 926 Kultura fizyczna 60 000 60 000
rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 60 000 60 000
§ 4260 Zakup energii   60 000
§ 4270 Zakup usług remontowych 60 000  

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.05.16
Data udostępnienia: 2011.05.27 19:17:14
Liczba odwiedzin strony: 787 (ostatnie odwiedziny 2024.07.14 22:56:07)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów