Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 215/152/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 27.04.2011 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr III/8/2010z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok i zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 64/001/11 z dnia 3.01.2011 w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr VII/91/2011 z dnia 26.04.2011 r., wprowadzić następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok.

§1

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 20 000 000 zł.

dział 600 Transport i łączność 6 170 000
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 5 240 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 240 000
rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 930 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 930 000
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 289 681
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 5 170 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 170 000
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 119 681
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 119 681
dział 801 Oświata i wychowanie 1 780 319
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 600 319
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 319
rozdz. 80104 Przedszkola 900 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 900 000
rozdz. 80110 Gimnazja 280 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 280 000
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 870 000
rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 2 200 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 200 000
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 470 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 470 000
rozdz. 90095 Pozostała działalność 200 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000
dział 926 Kultura fizyczna 890 000
rozdz. 92601 Obiekty sportowe 750 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 000
rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 140 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 000

§2

Załącznik zadań inwestycyjnych w pełnej szczegółowości stanowi integralną część niniejszego zarządzenia.

Załącznik do zarządzenia nr 215/152/2011

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (92 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.04.27
Data udostępnienia: 2011.05.11 16:32:29
Liczba odwiedzin strony: 829 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 01:28:27)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów