Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 195/132/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 14.04.2011 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr III/8/2010z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok i zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 64/001/11 z dnia 3.01.2011 w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w planie wydatków

      Zmniejszenia Zwiększenia
  195 873 195 873
dział 801 Oświata i wychowanie 79 373 79 373
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 78 873 25 123
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 600  
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 25 123  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 300  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 850  
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   25 123
rozdz. 80104 Przedszkola 500 500
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500  
§ 4270 Zakup usług remontowych   500
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół   53 750
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   46 600
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   6 300
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy   850
dział 851 Ochrona zdrowia 57 700 57 700
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 57 700 57 700
§ 3110 Świadczenia społeczne 57 700  
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   40 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   17 700
dział 852 Pomoc społeczna 58 800 58 800
rozdz. 85232 Centra integracji społecznej 58 800 58 800
§ 3110 Świadczenia społeczne   57 700
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 000  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 700  
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych 100  
§ 4430 Różne opłaty i składki   100

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.04.14
Data udostępnienia: 2011.05.06 18:13:34
Liczba odwiedzin strony: 833 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 04:12:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów