Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 194/131/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 14.04.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr III/8/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta o kwotę

      Zmniejszenia Zwiększenia
  194 273 194 273
dział 801 Oświata i wychowanie 78 873 78 873
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 78 873 25 123
I. Wydatki bieżące, w tym: 78 873 25 123
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 78 873 25 123
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 78 873  
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   25 123
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół   53 750
I. Wydatki bieżące, w tym:   53 750
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:   53 750
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   53 750
dział 851 Ochrona zdrowia 57 700 57 700
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 57 700 57 700
I. Wydatki bieżące, w tym: 57 700 57 700
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:   57 700
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   57 700
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 57 700  
dział 852 Pomoc społeczna 57 700 57 700
rozdz. 85232 Centra integracji społecznej 57 700 57 700
I. Wydatki bieżące, w tym: 57 700 57 700
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 57 700  
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 57 700  
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   57 700

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.04.14
Data udostępnienia: 2011.05.06 18:13:34
Liczba odwiedzin strony: 825 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 00:46:07)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów