Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 190/127/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 11.04.2011 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr III/8/2010z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok i zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 64/001/11 z dnia 3.01.2011 w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w planie wydatków

      Zmniejszenia Zwiększenia
  123 930 123 930
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 47 000 47 000
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 47 000 47 000
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   47 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 000  
dział 852 Pomoc społeczna 430 430
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 430 430
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 430  
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   430
dział 926 Kultura fizyczna 76 500 76 500
rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 76 500 76 500
§ 4270 Zakup usług remontowych   76 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych 76 500  

§2

Dokonać zmiany zapisu błędnej daty w zarządzeniu burmistrza Mikołowa nr 168/105/11 z "28.03.2010 rok" na "28.03.2011 rok".

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.04.11
Data udostępnienia: 2011.05.06 18:13:34
Liczba odwiedzin strony: 772 (ostatnie odwiedziny 2023.10.01 16:11:30)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów