Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 188/125/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 11.04.2011 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz §1 ust. 3, §2 ust. 2 i 3 oraz §5 ust. 3 pkt 1 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14, poz. 67), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

 1. Stosowanie w Urzędzie Miasta Mikołowa, w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją przepisów określonych w:
  1. instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14, poz. 67), zwanego dalej "Rozporządzeniem";
  2. jednolitym rzeczowym wykazie akt, stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia;
  3. instrukcji archiwalnej, stanowiącej załącznik nr 6 do Rozporządzenia.
 2. Stosowanie w Urzędzie Miasta Mikołowa, w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją przepisów tradycyjnego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych do dnia 31 grudnia 2011 roku.
 3. Stosowanie do znakowania spraw skrótów nazwy komórki organizacyjnej, określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Mikołowa. Jeżeli w symbolu komórki występuje znak "." kropki należy go zastąpić znakiem "-" myślnika.

§2

 1. Do bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych wyznaczam jako koordynatora czynności kancelaryjnych kierownika Biura Kadr i Archiwum Zakładowego.
 2. Do zadań koordynatora czynności kancelaryjnych należy:
  1. bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw;
  2. udzielanie instruktażu pracownikom w zakresie wykonywanych czynności kancelaryjnych i dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw;
  3. współpraca z Archiwum Państwowym w zakresie zapewnienia właściwego postępowania z dokumentacją;
  4. podejmowanie innych działań w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjnych i dokumentowania przebiegu załatwianych spraw.

§3

 1. Zatwierdzam wykaz dodatkowych klas dokumentacji, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
 2. Zatwierdzam wykaz grup spraw, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
 3. Dalsze propozycje ustanowienia nowych klas dokumentacji oraz grup spraw należy zgłaszać koordynatorowi czynności kancelaryjnych do uzgodnienia.
 4. Kierownik komórki organizacyjnej stosuje klasy lub grupy po uzgodnieniu z koordynatorem.
 5. Kolejne wykazy dodatkowych klas i grup spraw będą publikowane w formie zarządzenia z częstością zależną od ilości wprowadzanych klas i grup, nie częściej niż raz w kwartale.

§4

Zobowiązuję kierownika Biura Informatyki do dostosowania do wymogów Rozporządzenia oraz do rozbudowy systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (INTRADOK) w celu rozpoczęcia wykonywania czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją począwszy od 1 stycznia 2012 roku.

§5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam sekretarzowi miasta Mikołowa.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 188/125/2011

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (64 KB).

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 188/125/2011

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (86 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.04.11
Data udostępnienia: 2011.05.06 18:13:34
Liczba odwiedzin strony: 1549 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 03:58:50)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów