Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 148/85/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 16.03.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr III/8/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

 1. Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 36 508 zł.
  dział 750 Administracja publiczna 36 508
  rozdz. 75056 Spis powszechny i inne 36 508
      1. Dochody bieżące 36 508
      w tym dotacje 36 508

  Źródło zwiększenia dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

 2. Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 36 508 zł.
  dział 750 Administracja publiczna 36 508
  rozdz. 75056 Spis powszechny i inne 36 508
      I. Wydatki bieżące, w tym: 36 508
      1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 36 508
      a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 17 482
      b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 200
      2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 826

§2

Dokonać zmian w załączniku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

§3

Dokonać zmian w załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020.

§4

Plan po zmianach - dochody 139 595 838,07 zł.

§5

Plan po zmianach - wydatki 154 388 227,07 zł.

§6

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia nr 148/85/2011

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (53 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.03.25
Data udostępnienia: 2011.03.25 20:42:49
Liczba odwiedzin strony: 773 (ostatnie odwiedziny 2023.09.22 03:39:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów