Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 139/76/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 8.03.2011 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr III/8/2010z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok i zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 64/001/11 z dnia 3.01.2011 w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w planie wydatków

      Zmniejszenia Zwiększenia
  48 500 48 500
dział 010 Rolnictwo i łowiectwo   5 000
rozdz. 01095 Pozostała działalność   5 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
sołectwo Bujaków
  4 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych
sołectwo Bujaków
  1 000
dział 630 Turystyka   8 000
rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   8 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych
sołectwo Bujaków 7 000
sołectwo Paniowy 1 000
  8 000
dział 750 Administracja publiczna   19 500
rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   19 500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
sołectwo Bujaków 4 000
sołectwo Paniowy 3 000
  7 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych
sołectwo Bujaków 4 300
sołectwo Paniowy 6 000
  10 300
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
sołectwo Bujaków
  720
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
sołectwo Paniowy
  700
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
sołectwo Bujaków
  780
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   5 000
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne   5 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
sołectwo Bujaków 2 000
sołectwo Paniowy 3 000
  5 000
dział 758 Różne rozliczenia 48 500  
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 48 500  
§ 4810 Rezerwy 48 500  
dział 801 Oświata i wychowanie   3 000
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe   1 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
sołectwo Bujaków
  1 000
rozdz. 80104 Przedszkola   2 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
sołectwo Bujaków 1 000
sołectwo Paniowy 1 000
  2 000
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   3 000
rozdz. 92195 Pozostała działalność   3 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
sołectwo Bujaków 1 000
sołectwo Paniowy 2 000
  3 000
dział 926 Kultura fizyczna   5 000
rozdz. 92695 Pozostała działalność   5 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
sołectwo Bujaków 3 000 (UM)
sołectwo Paniowy 2 000 ( MOSiR)
  5 000

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.03.08
Data udostępnienia: 2011.03.15 17:22:20
Liczba odwiedzin strony: 800 (ostatnie odwiedziny 2023.09.28 17:26:20)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów