Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 132/69/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 4.03.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr III/8/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta o kwotę

      Zmniejszenia Zwiększenia
      84 410,15 84 410,15
dział 801 Oświata i wychowanie 64 410,15 64 410,15
rozdz. 80104 Przedszkola   64 410,15
    I. Wydatki bieżące, w tym:   64 410,15
    1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   64 410,15
rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 64 410,15  
    I. Wydatki bieżące, w tym: 64 410,15  
    1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 64 410,15  
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 64 410,15  
dział 852 Pomoc społeczna 20 000,00 20 000,00
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   20 000,00
    I. Wydatki bieżące, w tym:   20 000,00
    1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   20 000,00
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   15 000,00
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   5 000,00
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 20 000,00  
    I. Wydatki bieżące, w tym: 20 000,00  
    1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 20 000,00  
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 15 000,00  
    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00  

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.03.04
Data udostępnienia: 2011.03.15 17:22:20
Liczba odwiedzin strony: 804 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 09:00:42)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów