Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 92/29/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 31.01.2011 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków europejskich zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 nr 152 poz. 1223 ze zmianami) i szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 nr 152, poz. 1223) oraz w: rozporządzeniu Ministra Finansów z 5.07.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. nr 128, poz. 861), rozporządzeniu Ministra Finansów z 3.02.2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 20, poz. 103), rozporządzeniu Ministra Finansów z 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 38, poz. 207), dla prawidłowej realizacji projektu z dofinansowaniem środków unijnych i przestrzegania przepisów, a w szczególności: rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11.07.2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE L 210 z 31.7.2006 r.), rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8.12.2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 371 z 27.12.2006 r.), oraz dla zapewnienia realizacji przepisów kontrolnych, a w szczególności: rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 27.04.2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. nr 90, poz. 602), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Wprowadza się ogólne zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Miasta Mikołów dla projektów współfinansowanych ze środków europejskich, która jest zgodna z zasadami (polityką) rachunkowości wprowadzoną zarządzeniem burmistrza Mikołowa z dnia 28.10.2010 nr 1478/447/10 i ma na celu przedstawienie obowiązujących zasad rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego - gminie Mikołów i obsługującej ją jednostce budżetowej - Urzędzie Miasta Mikołów.

§2

Wprowadza się ogólne procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków europejskich.

§3

Integralną częścią niniejszego zarządzenia stanowią następujące załączniki:

  1. ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych dla projektów współfinansowanych ze środków europejskich (załącznik nr 1),
  2. wykaz aktywów i pasywów projektów współfinansowanych ze środków europejskich (załącznik nr 2),
  3. ogólne zasady kwalifikowalności wydatków projektów (załącznik nr 3),
  4. inwentaryzacja aktywów i pasywów projektów współfinansowanych ze środków unijnych (załącznik nr 4),
  5. ogólne procedury zarządzania projektami (załącznik nr 5),
  6. wzór rejestru wdrażanych procedur (załącznik nr 6).

§4

Sporządzone na podstawie ogólnej procedury zarządzania projektami - (załącznik nr 5) procedury zarządzania do każdego z realizowanych projektów obowiązują również w zaangażowanych w realizację projektów jednostkach organizacyjnych i zakładach budżetowych, jeżeli jest to w tych procedurach określone.

§5

Procedury zarządzania projektami oraz ich rejestr przechowywane są w Wydziale Rozwoju Miasta.

§6

Traci moc zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 1030/380/09 z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków europejskich zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§8

Ustalenia zasad (polityki) rachunkowości i procedury zarządzania projektami współfinansowanych ze środków europejskich obowiązują odpowiednio do czasu całkowitego rozliczenia majątku powstałego z realizacji projektów.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 92/29/2011

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (71 KB).

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 92/29/2011

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (63 KB).

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 92/29/2011

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (121 KB).

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 92/29/2011

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (43 KB).

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 92/29/2011

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (113 KB).

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 92/29/2011

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (66 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.01.31
Data udostępnienia: 2011.02.17 20:08:00
Liczba odwiedzin strony: 3992 (ostatnie odwiedziny 2024.06.20 10:31:57)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów