Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 83/20/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 27.01.2011 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków publicznego realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) w związku z uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XLVI/937/2010 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

 1. Podjąć konsultacje, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 nr 234, poz. 1536).

§2

 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie umieszczenia projektu uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów oraz na stronie internetowej Urzędu (www.fundusze.mikolow.eu).
 2. Termin konsultacji określa się od dnia 31 stycznia 2011 roku do dnia 4 lutego 2011 roku.
 3. Opinie dotyczące projektu można zgłaszać w terminie wyznaczonym w §2 ust. 2 w następujący sposób:
  1. pod adresem e-mail: bgr@mikolow.eu bądź
  2. za pośrednictwem poczty pod adresem: Urząd Miasta Mikołów, Wydział Rozwoju Miasta, Rynek 16, 43-190 Mikołów, z dopiskiem "Konsultacje - inicjatywa lokalna".
 4. W przypadku wyrażenia opinii w sposób wymieniony w §2 ust. 3 lit. b decyduje data wpływu opinii do Urzędu Miasta Mikołów. Po tym terminie opinie nie będą rozpatrywane.

§3

 1. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół, który przedstawia się burmistrzowi Mikołowa do zatwierdzenia.
 2. Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów gminy.
 3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów w nich uczestniczących.
 4. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta, Referat Funduszy Nieinwestycyjnych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.01.27
Data udostępnienia: 2011.02.14 17:38:42
Liczba odwiedzin strony: 938 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 16:27:59)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów