Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 646/346/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 29.12.2008 w sprawie ustalenia zakresu i harmonogramu czynności związanych z likwidacją jednostki budżetowej Ośrodek Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą w Mikołowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz §2 pkt 1 i 2 uchwały nr XXVII/513/2008 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Ośrodka Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą w Mikołowie, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Obowiązkiem likwidatora jest wykonanie czynności związanych z likwidacją Ośrodka Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą w Mikołowie, zwanego dalej Ośrodkiem, obejmujących:

  1. sporządzenie i przekazanie burmistrzowi Mikołowa wykazu zobowiązań zaciągniętych w związku z realizacją statutowych zadań Ośrodka skutkujących wydatkowaniem środków w 2008 r.,
  2. przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych będących w użytkowaniu likwidowanej jednostki,
  3. protokolarne przekazanie ruchomych i nieruchomych środków trwałych Ośrodka do tworzonej jednostki pod nazwą "Żłobek Miejski w Mikołowie",
  4. protokolarne przekazanie zbiorów archiwalnych, akt związanych z realizacją statutowych zadań Ośrodka do tworzonej jednostki pod nazwą "Żłobek Miejski w Mikołowie",
  5. sporządzenie bilansu na dzień 31 grudzień 2008 roku.

§2

Przekazanie pracowników Ośrodka wraz z aktami osobowymi na zasadach określonych w art. 231 Kodeksu Pracy tworzonej jednostce pod nazwą "Żłobek Miejski w Mikołowie".

§3

Podjęcie działań zmierzających do skreślenia Ośrodka z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej.

§4

Zawiadomienie Mikołowskiego Banku Spółdzielczego o likwidacji jednostki.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się likwidatorowi.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.12.29
Data udostępnienia: 2009.01.23 23:48:04
Liczba odwiedzin strony: 587 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 09:55:41)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów