Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 644/344/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 29.12.2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      8 672 8 672
dział 801 Oświata i wychowanie 8 672 8 672
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 4 140 7 940
    1. Wydatki bieżące 4 140 7 940
    w tym wynagrodzenia i pochodne 3 700  
rozdz. 80104 Przedszkola 3 662 672
    1. Wydatki bieżące 3 662 672
    w tym wynagrodzenia i pochodne 3 094  
rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   60
    1. Wydatki bieżące   60
rozdz. 80148 Stołówki szkolne 810  
    1. Wydatki bieżące 810  
    w tym wynagrodzenia i pochodne 810  
rozdz. 80195 Pozostała działalność 60  
    1. Wydatki bieżące 60  
    w tym wynagrodzenia i pochodne 60  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      15 112 15 112
dział 801 Oświata i wychowanie 15 072 15 072
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 4 140 7 940
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 124  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w tym wynagrodzenia i pochodne 456  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 120  
§ 4260 Zakup energii   7 500
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych   440
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 200  
§ 4430 Różne opłaty i składki 240  
rozdz. 80104 Przedszkola 3 662 672
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 624  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w tym wynagrodzenia i pochodne 2 140  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 330  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   350
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   200
§ 4260 Zakup energii 550  
§ 4270 Zakup usług remontowych   18
§ 4300 Zakup usług pozostałych   104
§ 4430 Różne opłaty i składki 18  
rozdz. 80110 Gimnazja 6 400 6 400
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   6 400
§ 4260 Zakup energii 6 400  
rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   60
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   60
rozdz. 80148 Stołówki szkolne 810  
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 600  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w tym wynagrodzenia i pochodne 170  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 40  
rozdz. 80195 Pozostała działalność 60  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w tym wynagrodzenia i pochodne 60  
dział 851 Ochrona zdrowia 40 40
rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 20 20
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w tym wynagrodzenia i pochodne   20
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20  
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 20 20
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w tym wynagrodzenia i pochodne   20
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20  

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.12.29
Data udostępnienia: 2009.01.23 23:48:04
Liczba odwiedzin strony: 611 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 02:39:21)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów