Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 643/343/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 29.12.2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      125 192 125 192
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 123 792 123 792
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 123 792 123 792
    1. Wydatki bieżące 123 792 123 792
    w tym wynagrodzenia i pochodne 3 647  
dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 400 1 400
rozdz. 85395 Pozostała działalność 1 400 1 400
    1. Wydatki bieżące 1 400 1 400
    w tym wynagrodzenia i pochodne 400  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      129 216 129 216
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 123 792 123 792
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 123 792 123 792
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   8 477
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w tym wynagrodzenia i pochodne 5 100  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 59  
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   329
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1 513
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   433
§ 4260 Zakup energii   68 555
§ 4270 Zakup usług remontowych 100 598  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych   122
§ 4300 Zakup usług pozostałych   24 980
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 269  
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 25  
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   1 691
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   17 506
§ 4410 Podróże służbowe krajowe   186
§ 4430 Różne opłaty i składki 3  
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 864  
§ 4480 Podatek od nieruchomości 518  
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 5 314  
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 137  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 63  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 4 841  
dział 750 Administracja publiczna 424 424
rozdz. 75023 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 424 424
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 424  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   424
dział 852 Pomoc społeczna 3 600 3 600
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 080 3 080
§ 3110 Świadczenia społeczne   3 080
§ 4300 Zakup usług pozostałych 3 080  
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 520 520
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych   20
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 20  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji   500
dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 400 1 400
rozdz. 85395 Pozostała działalność 1 400 1 400
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w tym wynagrodzenia i pochodne 400  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 400
§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 000  

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.12.29
Data udostępnienia: 2009.01.23 23:48:04
Liczba odwiedzin strony: 585 (ostatnie odwiedziny 2024.07.07 03:39:18)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów