Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 627/327/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 17.12.2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      19 555 19 555
dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 960 1 960
rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 960 1 960
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 960  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   1 960
dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 101 2 101
rozdz. 85395 Pozostała działalność 2 101 2 101
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 190  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2 101
§ 4220 Zakup środków żywności 1 300  
§ 4260 Zakup energii 350  
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 57  
§ 4430 Różne opłaty i składki 204  
dział 926 Kultura fizyczna i sport 15 494 15 494
rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 15 494 15 494
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 429  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 700  
§ 4260 Zakup energii 5 063  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 292  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   13 429
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   63
§ 4430 Różne opłaty i składki   2 002
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 510  

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.12.17
Data udostępnienia: 2009.01.21 17:31:14
Liczba odwiedzin strony: 602 (ostatnie odwiedziny 2023.10.01 03:22:06)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów