Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 625/325/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 16.12.2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      89 380 89 380
dział 801 Oświata i wychowanie 89 380 89 380
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 35 930 6 406
    1. Wydatki bieżące 35 930 6 406
    w tym wynagrodzenia i pochodne 29 524  
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 15 626  
    w tym wynagrodzenia i pochodne 15 626  
rozdz. 80104 Przedszkola 4 600 42 570
    1. Wydatki bieżące 4 600 42 570
    w tym wynagrodzenia i pochodne   16 820
rozdz. 80110 Gimnazja 21 489 19 689
    1. Wydatki bieżące 21 489 19 689
    w tym wynagrodzenia i pochodne 1 800  
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół 5 551 11 735
    1. Wydatki bieżące 5 551 11 735
rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 904  
    1. Wydatki bieżące 5 904  
rozdz. 80148 Stołówki szkolne   8 980
    1. Wydatki bieżące   8 980
    w tym wynagrodzenia i pochodne   8 980
rozdz. 80195 Pozostała działalność 280  
    1. Wydatki bieżące 280  
    w tym wynagrodzenia i pochodne 280  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      89 380 89 380
dział 801 Oświata i wychowanie 89 380 89 380
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 35 930 6 406
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 224  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w tym wynagrodzenia i pochodne 18 950  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy   650
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   5 000
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   730
§ 4260 Zakup energii 4 710  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 200  
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet   26
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 26  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 820  
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 15 626  
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 059  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w tym wynagrodzenia i pochodne 1 401  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 166  
rozdz. 80104 Przedszkola 4 600 42 570
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   20 400
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w tym wynagrodzenia i pochodne 3 900  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy   620
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   12 010
§ 4260 Zakup energii   8 090
§ 4270 Zakup usług remontowych   1 450
§ 4300 Zakup usług pozostałych 170  
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 40  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 190  
rozdz. 80110 Gimnazja 21 489 19 689
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 000  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w tym wynagrodzenia i pochodne   6 200
§ 4260 Zakup energii 13 000  
§ 4270 Zakup usług remontowych   13 489
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 41  
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 138  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 250  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 60  
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół 5 551 11 735
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 414  
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   3 358
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w tym wynagrodzenia i pochodne 3 434  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy   76
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   2 967
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   12 010
§ 4260 Zakup energii   414
§ 4270 Zakup usług remontowych   1 600
§ 4300 Zakup usług pozostałych   1 200
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 300  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 60  
§ 4430 Różne opłaty i składki 50  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 275  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 018  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji   2 120
rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 904  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 5 904  
rozdz. 80148 Stołówki szkolne   8 980
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   8 160
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w tym wynagrodzenia i pochodne   680
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy   140
rozdz. 80195 Pozostała działalność 280  
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 280  

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.12.16
Data udostępnienia: 2009.01.05 20:14:41
Liczba odwiedzin strony: 621 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 00:17:07)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów