Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 616/316/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 5.12.2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      29 130 29 130
dział 852 Pomoc społeczna   13 430
rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze   13 430
    1. Wydatki bieżące   13 430
    w tym wynagrodzenia i pochodne   13 430
rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 2 000  
    1. Wydatki bieżące 2 000  
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 27 130 13 700
    1. Wydatki bieżące 27 130 13 700
    w tym wynagrodzenia i pochodne 23 410  
rozdz. 85295 Pozostała działalność   2 000
    1. Wydatki bieżące   2 000

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      32 000 32 000
dział 852 Pomoc społeczna   13 430
rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze   13 430
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   11 500
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1 667
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy   263
rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 2 000  
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 000  
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 870 2 870
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2 870
§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 770  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 100  
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 27 130 13 700
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 500  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 667  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 263  
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   2 073
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   20
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 145
§ 4270 Zakup usług remontowych   4 500
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   2 550
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 700  
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   900
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   2 512
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000  
rozdz. 85295 Pozostała działalność   2 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych   2 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.12.05
Data udostępnienia: 2009.01.05 20:14:40
Liczba odwiedzin strony: 447 (ostatnie odwiedziny 2022.06.08 20:35:12)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów