Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 598/298/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 25.11.2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      123 817 123 817
dział 801 Oświata i wychowanie 123 817 123 817
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 13 853 14 250
    1. Wydatki bieżące 13 853 14 250
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 242 140
    1. Wydatki bieżące 1 242 140
rozdz. 80104 Przedszkola 11 992 26 629
    1. Wydatki bieżące 11 992 26 629
    w tym wynagrodzenia i pochodne 508  
rozdz. 80110 Gimnazja 36 716 33 528
    1. Wydatki bieżące 36 716 33 528
    w tym wynagrodzenia i pochodne   8 000
rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 150 43 285
    1. Wydatki bieżące 150 43 285
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół 10 355 1 785
    1. Wydatki bieżące 10 355 1 785
    w tym wynagrodzenia i pochodne 7 145  
rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20 000  
    1. Wydatki bieżące 20 000  
rozdz. 80148 Stołówki szkolne 9 209  
    1. Wydatki bieżące 9 209  
    w tym wynagrodzenia i pochodne 8 000  
rozdz. 80195 Pozostała działalność 20 300 4 200
    1. Wydatki bieżące 20 300 4 200
    w tym wynagrodzenia i pochodne 900  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      123 817 123 817
dział 801 Oświata i wychowanie 123 817 123 817
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 13 853 14 250
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 820  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   5 788
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 651  
§ 4260 Zakup energii 529  
§ 4270 Zakup usług remontowych   8 462
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 044  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 3 404  
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 639  
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 70  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 140  
§ 4430 Różne opłaty i składki 140  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 265  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 31  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 120  
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 242 140
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 70  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36  
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 569  
§ 4260 Zakup energii   140
§ 4270 Zakup usług remontowych   8 462
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 133  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 150  
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 80  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 102  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 102  
rozdz. 80104 Przedszkola 11 992 26 629
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 761  
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   20
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 508  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   18 024
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 82  
§ 4260 Zakup energii   7 235
§ 4270 Zakup usług remontowych   1 300
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 440  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 4 724  
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 400  
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 200  
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 439  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 140  
§ 4430 Różne opłaty i składki 890  
§ 4480 Podatek od nieruchomości 9  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 093  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 306  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji   50
rozdz. 80110 Gimnazja 36 716 33 528
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 156  
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 520  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   12 520
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   13 167
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   7 196
§ 4260 Zakup energii 19 500  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 728  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 6 529  
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800  
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   35
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 800  
§ 4430 Różne opłaty i składki 455  
§ 4480 Podatek od nieruchomości 99  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   610
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 129  
rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 150 43 285
§ 4300 Zakup usług pozostałych   43 285
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 150  
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół 10 355 1 785
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   90
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy   15
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 250  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 250  
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 150  
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   180
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 220  
§ 4430 Różne opłaty i składki 400  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   1 500
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2 085  
rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20 000  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 20 000  
rozdz. 80148 Stołówki szkolne 9 209  
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 209  
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 000  
rozdz. 80195 Pozostała działalność 20 300 4 200
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 15 000  
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   3 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900  
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   1 200

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.11.25
Data udostępnienia: 2008.12.11 21:15:15
Liczba odwiedzin strony: 608 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 03:55:40)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów