Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 595/295/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 21.11.2008 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (j. t. Dz. U. 2003, nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) na wniosek Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie, 43-190 Mikołów, ul. Młyńska 11, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Oddać w użytkowanie wieczyste Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie na okres do dnia 17 maja 2077 r. działkę nr 469/72 o powierzchni 335 m2, zapisaną w jednostce rejestrowej G.5540 jako użytek "B" oraz w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Mikołowie KW nr 34838, położoną przy ul. J. Słowackiego 17, obręb Mikołów, stanowiącą własność gminy Mikołów.

§2

Działka jest częścią nieruchomości, na której zgodnie z oświadczeniem złożonym w dniu 9.10.2008 r. przez prezes Zarządu dyrektor Spółdzielni mgr inż. Wiesławę Krause oraz zastępcę prezesa Zarządu MSM Barbarę Kowalską, Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa wybudowała przed dniem 5.12.1990 r. z własnych środków na podstawie pozwolenia na budowę budynek mieszkalny nr 17 oraz przed dniem złożenie wniosku o uregulowanie stanu prawnego działki, nie została wydana decyzja o rozbiórce tego budynku.

§3

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego, płatna przed zawarciem umowy notarialnej wynosi 25% ceny, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, płatne do 31 marca każdego roku wynoszą 1% ceny. Opłaty opodatkowane są podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 22%. Pierwsza opłata wynosi: 6 532,50 zł + 1 437,15 zł VAT = 7 969,65 zł brutto. Opłata roczna wynosi: 261,30 zł + 57,49 zł VAT = 318,79 zł brutto. Opłaty należy uiszczać na rachunek: 87 8436 0003 0000 0000 0071 0325 w Mikołowskim Banku Spółdzielczym. Za datę wpłacenia należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów. Od nieterminowej wpłaty należności naliczone będą odsetki za opóźnienie, w wysokości ustawowej.

§4

Zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.11.21
Data udostępnienia: 2008.12.09 21:21:35
Liczba odwiedzin strony: 536 (ostatnie odwiedziny 2023.09.25 04:21:59)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów