Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 575/275/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 31.10.2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      12 097 12 097
dział 801 Oświata i wychowanie 11 738 11 738
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 6 500 6 025
    1. Wydatki bieżące 6 500 6 025
    w tym wynagrodzenia i pochodne 470  
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 532 5 333
    1. Wydatki bieżące 3 532 5 333
rozdz. 80104 Przedszkola 380 380
    1. Wydatki bieżące 380 380
    w tym wynagrodzenia i pochodne 200  
rozdz. 80148 Stołówki szkolne 1 326  
    1. Wydatki bieżące 1 326  
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 359 359
rozdz. 85401 Świetlice szkolne   359
    1. Wydatki bieżące   359
    w tym wynagrodzenia i pochodne   359
rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży 359  
    1. Wydatki bieżące 359  
    w tym wynagrodzenia i pochodne 359  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      14 697 14 697
dział 801 Oświata i wychowanie 14 338 14 338
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 6 500 6 025
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 96  
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 470  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   5 016
§ 4260 Zakup energii 2 800  
§ 4270 Zakup usług remontowych 750  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 578  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   959
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   50
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 500  
§ 4430 Różne opłaty i składki   44
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 88  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 809  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 365  
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 532 5 333
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   3
§ 4260 Zakup energii   5 000
§ 4270 Zakup usług remontowych 2 473  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 257  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 194  
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   330
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 300  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 204  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 104  
rozdz. 80104 Przedszkola 380 380
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200  
§ 4270 Zakup usług remontowych   380
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 180  
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 2 600 2 600
§ 4260 Zakup energii   2 600
§ 4270 Zakup usług remontowych 2 600  
rozdz. 80148 Stołówki szkolne 1 326  
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 326  
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 359 359
rozdz. 85401 Świetlice szkolne   359
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   359
rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży 359  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 310  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 49  

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.10.31
Data udostępnienia: 2008.12.02 21:35:36
Liczba odwiedzin strony: 520 (ostatnie odwiedziny 2023.09.22 03:35:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów