Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 555/255/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 17.10.2008 w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

 • Zmniejszyć dochody budżetu miasta o kwotę 448 050 zł.
  dział 852 Pomoc społeczna 448 050
  rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 448 050
      1. Dochody bieżące 448 050
      w tym dotacje 448 050

  Źródło zmniejszenia dochodów - zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami na podstawie wniosku Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 • Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 448 050 zł.
  dział 852 Pomoc społeczna 448 050
  rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 448 050
      1. Wydatki bieżące 448 050
      w tym wynagrodzenia i pochodne 27 030

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa.

 • zmniejszyć dochody budżetu miasta:
  dział 852 Pomoc społeczna 448 050
  rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 448 050
  § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 448 050
 • zmniejszyć wydatki budżetu miasta:
  dział 852 Pomoc społeczna 448 050
  rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 448 050
  § 3110 Świadczenia społeczne 420 000
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 788
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy 242
  § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 020

§3

Plan po zmianach - dochody 106 099 997,37 zł.

§4

Plan po zmianach - wydatki 114 673 672,37 zł.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.10.17
Data udostępnienia: 2008.11.25 20:47:13
Liczba odwiedzin strony: 524 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:01:10)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów