Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 552/252/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 15.10.2008 w sprawie rocznej inwentaryzacji

Na podstawie pisemnego wniosku skarbnika miasta z dnia 29 września 2008 r. i postanowień instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej do stosowania zarządzeniem burmistrza miasta Mikołowa nr 277/245/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. oraz art. 26 ustawy o rachunkowości (Dz. U. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), burmistrz Mikołowa zarządza:

Ustalam następujące zasady i techniki inwentaryzacji na rok kalendarzowy 2008:

  • w drodze spisu z natury - aktywa pieniężne i papiery wartościowe,
  • przez potwierdzenie sald - aktywów finansowych na rachunkach bankowych, należności i własnych składników aktywów powierzonych innym kontrahentom,
  • w drodze weryfikacji - wartości niematerialne i prawne, grunty i środki trwałe do których dostęp jest znacznie utrudniony, udziały w spółkach kapitałowych, środki pieniężne w drodze, należności sporne i wątpliwe, rozrachunki publicznoprawne, rozliczenia międzyokresowe, fundusze specjalne i środki trwałe w budowie.

§1

Do składu komisji inwentaryzacyjnej działającej od dnia 20 października 2008 do dnia 15 stycznia 2009 r. powołuję następujące osoby:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Funkcja w komisji
1 Jerzy Karwot naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej przewodniczący
2 Adam Małysz sekretarz miasta Mikołowa sekretarz
3 Barbara Staroń kierownik Biura Zabezpieczenia Technicznego członek

§2

Zobowiązuje się skarbnika i przewodniczącego komisji do przeprowadzenia szczegółowego instruktażu członków komisji o sposobie przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych.

§3

Osoby odpowiedzialne zobowiązuje się do odpowiedniego przygotowania dokumentacji i ewidencji.

§4

Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji.

§5

Wyniki inwentaryzacji (rozpatrzone oraz rozliczone nadwyżki i niedobory zatwierdzone przez kierownika jednostki) powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.

§6

Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.

§7

Szczegółowe zasady i sposób wykonania czynności inwentaryzacyjnych określa przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej i skarbnik w czasie instruktażu.

§8

Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością inwentaryzacji powierza się skarbnikowi.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.10.15
Data udostępnienia: 2008.11.25 20:47:13
Liczba odwiedzin strony: 711 (ostatnie odwiedziny 2024.06.20 03:58:03)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów