Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 528/228/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 30.09.2008 w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XXV/431/2008 z dnia 30.09.2008 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 884 500 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 000
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 000
dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 600 000
rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i oplat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 600 000
§ 0310 Podatek od nieruchomości 550 000
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000
dział 801 Oświata i wychowanie 84 500
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 20 300
§ 0690 Wpływy z różnych opłat 20 300
rozdz. 80104 Przedszkola 44 500
§ 0690 Wpływy z różnych opłat 7 500
§ 0830 Wpływy z usług 37 000
rozdz. 80110 Gimnazja 13 700
§ 0690 Wpływy z różnych opłat 11 700
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 6 000
§ 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 884 500 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie 884 500
rozdz. 80104 Przedszkola 884 500
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 761 044
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 107 305
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 151

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.09.30
Data udostępnienia: 2008.10.22 23:29:41
Liczba odwiedzin strony: 610 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 00:39:39)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów