Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 507/207/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 11.09.2008 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 i art. 83 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 (tekst jednolity Dz. U nr 76 poz. 694) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 w sprawie zasad rachunkowości i planów kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 112 poz. 761) a także rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. nr 142, poz. 1020 z późniejszymi zmianami), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

 1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy rozpoczynający się od 1 stycznia kończący się 31 grudnia.
 2. Okresami sprawozdawczymi w roku obrotowym są kolejne miesiące roku.
 3. Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych następuje do dnia 30 kwietnia roku następnego.

§2

Ustala się Zakładowy Plan Kont dla budżetu miasta i Urzędu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, który obejmuje:

 • wykaz kont syntetycznych,
 • zasady ewidencji księgowej operacji gospodarczych na kontach syntetycznych księgi głównej,
 • zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia i rozliczenia wyniku finansowego,
 • zasady prowadzenia ewidencji analitycznej na kontach ksiąg pomocniczych w powiązaniu z odpowiednimi kontami księgi głównej, z uwzględnieniem specyfikacji i warunków działania jednostki.

Konta wskazane w planie kont są kontami standardowymi, uzupełnionymi o konta zgodne, co do treści ekonomicznej z odpowiednimi kontami planu kont, w tym przy wykorzystaniu symboli kont, które nie mają zastosowania w jednostce.

§3

Rachunkowość objęta planem kont jest prowadzona przy użyciu komputera w systemie "Perfect-Ekspert" moduł finansowo-kosztowy opracowany przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Innowacji Technicznych "JUNISOTEKS" Gliwice (załącznik - dokumentacja techniczna i charakterystyka opisowa systemu).

§4

Postanowienia dodatkowe:

 1. Dopuszcza się dokonywanie refundacji (zmniejszenia wydatku i kosztu) w przypadku:
  • opłat za usługi telekomunikacyjne,
  • opłat za dostawę energii elektrycznej i gazu,
  • opłat za usługi wodno-kanalizacyjne,
  • opłat za operaty szacunkowe (w przypadku współfinansowania),
  • zwrotów nie wykorzystanych dotacji, które dotyczą danego roku obrotowego.
 2. Przychody i koszty księgowane są w okresie, którego dotyczą do 5-go dnia następnego miesiąca.
 3. Dopuszcza się dokonywanie kompensat w przypadku dokonywania korekt mylnych zapisów księgowych.
 4. Odsetki od nieterminowych płatności należności budżetowych są zaliczane do przychodów w momencie ich zapłaty przez kontrahenta lub podatnika. Odsetki naliczane od należności przypisanych a jeszcze niezapłaconych (za wyjątkiem odsetek naliczanych od zobowiązań podatkowych) na koniec kwartału są przypisywane jako odsetki należne od kontrahenta w korespondencji z kontem 290 - Odpisy aktualizujące należności.
 5. Uprawnienia i obowiązki dotyczące prowadzenia rachunkowości w zakresie wynikającym z ustawy o rachunkowości (za wyjątkiem przeprowadzania inwentaryzacji) przenosi się na skarbnika miasta, w porozumieniu i za jego zgodą.
 6. Zobowiązuje się skarbnika miasta do bieżącego aktualizowania ustaleń dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i potrzeb działalności oraz proponowania wprowadzonych zmian.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1.09.2008 r.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.09.11
Data udostępnienia: 2008.10.08 22:59:03
Liczba odwiedzin strony: 700 (ostatnie odwiedziny 2023.09.22 00:11:26)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów