Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 480/180/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 27.08.2008 w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV/401/2008 z dnia 26.08.2008 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok:

§1

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 16 300 zł.

dział 750 Administracja publiczna 16 300
rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 16 300
§ 4300 Zakup usług pozostałych 16 300

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 16 300 zł.

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 500
rozdz. 01095 Pozostała działalność 500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Rada Sołecka Bujaków 500
500
dział 630 Turystyka 3 500
rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych
Rada Sołecka Borowa Wieś 3 000
Rada Sołecka Bujaków 500
3 500
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne 4 000
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 4 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Rada Sołecka Paniowy 1 000
Rada Dzielnicy Kamionka 2 500
Rada Sołecka Bujaków 500
4 000
dział 801 Oświata i wychowanie 2 600
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 2 400
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Rada Dzielnicy Kamionka 2 100
Rada Sołecka Bujaków 300
2 400
rozdz. 80104 Przedszkola 200
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Rada Sołecka Bujaków 200
200
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000
rozdz. 92195 Pozostała działalność 1 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Rada Sołecka Borowa Wieś 1 000
1 000
dział 926 Kultura fizyczna i sport 4 700
rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Rada Dzielnicy Kamionka 1 500
1 500
rozdz. 92695 Pozostała działalność 3 200
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Rada Sołecka Bujaków 3 200
3 200

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.08.27
Data udostępnienia: 2008.09.12 23:24:23
Liczba odwiedzin strony: 534 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:08:48)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów