Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 479/179/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 27.08.2008 w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV/396/2008 z dnia 26.08.2008 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 1 000 000 zł.

dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 373 214
rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samoorządu terytorialnego na podstawie ustaw 373 214
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 373 214
dział 926 Kultura fizyczna i sport 626 786
rozdz. 92601 Obiekty sportowe 626 786
§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 626 786

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 1 000 000 zł.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 000 000
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 000 000
§ 6010 Wydatek na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 1 000 000

§3

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 626 786 zł.

dział 926 Kultura fizyczna i sport 626 786
rozdz. 92601 Obiekty sportowe 626 786
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 626 786

§4

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 626 786 zł.

dział 926 Kultura fizyczna i sport 626 786
rozdz. 92601 Obiekty sportowe 626 786
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 626 786

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.08.27
Data udostępnienia: 2008.09.12 23:24:23
Liczba odwiedzin strony: 576 (ostatnie odwiedziny 2023.09.27 06:29:40)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów