Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 456/156/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 24.07.2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      10 863 10 863
dział 801 Oświata i wychowanie 5 963 5 963
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 2 768 1 966
    1. Wydatki bieżące 2 768 1 966
    w tym wynagrodzenia i pochodne   1 855
rozdz. 80104 Przedszkola 765 765
    1. Wydatki bieżące 765 765
rozdz. 80110 Gimnazja   802
    1. Wydatki bieżące   802
    w tym wynagrodzenia i pochodne   802
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 830 1 830
    1. Wydatki bieżące 1 830 1 830
rozdz. 80195 Pozostała działalność 600 600
    1. Wydatki bieżące 600 600
    w tym wynagrodzenia i pochodne 70  
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 910 4 910
rozdz. 85401 Świetlice szkolne 1 680 4 870
    1. Wydatki bieżące 1 680 4 870
    w tym wynagrodzenia i pochodne 246 4 870
rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 3 230 40
    1. Wydatki bieżące 3 230 40
    w tym wynagrodzenia i pochodne 2 063 40

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      10 863 10 863
dział 801 Oświata i wychowanie 5 963 5 963
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 2 768 1 966
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   1 855
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej 111  
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   111
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 657  
rozdz. 80104 Przedszkola 765 765
§ 4300 Zakup usług pozostałych   765
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 255  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 510  
rozdz. 80110 Gimnazja   802
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   802
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 830 1 830
§ 4270 Zakup usług remontowych 1 830  
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   1 830
rozdz. 80195 Pozostała działalność 600 600
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 530  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   600
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 910 4 910
rozdz. 85401 Świetlice szkolne 1 680 4 870
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   4 692
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 246  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy   178
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 434  
rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 3 230 40
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 822  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 241  
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   40
§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 167  

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.07.24
Data udostępnienia: 2008.08.11 19:03:28
Liczba odwiedzin strony: 553 (ostatnie odwiedziny 2023.09.22 01:52:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów