Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 450/150/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 10.07.2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      76 545 76 545
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 47 545 47 545
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 47 545 47 545
    1. Wydatki bieżące 47 545 47 545
    w tym wynagrodzenia i pochodne   22 395
dział 926 Kultura fizyczna i sport 29 000 29 000
rozdz. 92606 Instytucje kultury fizycznej 29 000 29 000
    1. Wydatki bieżące 29 000 29 000
    w tym wynagrodzenia i pochodne   23 500

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      115 713 115 713
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 47 545 47 545
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 47 545 47 545
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   22 395
§ 4300 Zakup usług pozostałych   15 000
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   10 150
§ 4430 Różne opłaty i składki 47 545  
dział 926 Kultura fizyczna i sport 29 000 29 000
rozdz. 92606 Instytucje kultury fizycznej 29 000 29 000
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   5 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   19 800
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w tym wynagrodzenia i pochodne   3 200
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy   500
§ 4270 Zakup usług remontowych 5 500  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych   500
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 500  

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.07.10
Data udostępnienia: 2008.08.11 19:03:28
Liczba odwiedzin strony: 593 (ostatnie odwiedziny 2024.05.21 14:52:49)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów