Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 434/134/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 25.06.2008 w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII/370/2008 z dnia 24.06.2008 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok:

§1

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 62 708 zł.

dział 750 Administracja publiczna 62 708
rozdz. 75095 Pozostała działalność 62 708
§ 4300 Zakup usług pozostałych 62 708

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 62 708 zł.

dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 14 640
rozdz. 40001 Dostarczanie ciepła 14 640
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 640
dział 801 Oświata i wychowanie 29 280
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 14 640
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 640
rozdz. 80104 Przedszkola 14 640
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 640
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 714
rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 1 037
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 037
rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 14 640
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 640
rozdz. 90095 Pozostała działalność 1 037
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 037
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 037
rozdz. 92195 Pozostała działalność 1 037
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 037
dział 926 Kultura fizyczna i sport 1 037
rozdz. 92601 Obiekty sportowe 1 037
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 037

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.06.25
Data udostępnienia: 2008.08.04 17:52:38
Liczba odwiedzin strony: 564 (ostatnie odwiedziny 2023.09.26 20:39:56)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów