Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 433/133/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 25.06.2008 w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII/369/2008 z dnia 24.06.2008 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 2 500 000 zł.

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 900 000
rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 900 000
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 900 000
dział 758 Rózne rozliczenia 1 000 000
rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 000 000
§ 0810 Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw 1 000 000
dział 926 Kultura fizyczna i sport 600 000
rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 600 000
§ 0830 Wpływy z usług 600 000

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 2 500 000 zł.

dział 600 Transport i łączność 500 000
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 500 000
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 500 000
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 190 000
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 190 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 155 820
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 525
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 655
dział 801 Oświata i wychowanie 860 000
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 255 892
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 192 237
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 625
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 030
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 14 545
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 336
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 907
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 302
rozdz. 80104 Przedszkola 343 898
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 291 661
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 091
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 146
rozdz. 80110 Gimnazja 72 336
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 353
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 099
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 884
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 31 563
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 563
rozdz. 80148 Stołówki szkolne 141 766
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 117 572
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 293
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 901
dział 851 Ochrona zdrowia 20 000
rozdz. 85197 Gospodarstwa pomocnicze 20 000
§ 2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego 20 000
dział 852 Pomoc społeczna 140 000
rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 12 787
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 846
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 675
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 266
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 127 213
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 108 005
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 572
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 636
dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 90 000
rozdz. 85395 Pozostała działalność 90 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 500
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 600
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 900
dział 926 Kultura fizyczna i sport 700 000
rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 700 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 180 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120 000
§ 4260 Zakup energii 250 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych 130 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.06.25
Data udostępnienia: 2008.08.04 17:52:38
Liczba odwiedzin strony: 655 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 20:18:28)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów