Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 420/120/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 12.06.2008 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, premiowania oraz przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury w Mikołowie

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 10 ust. 1, 4, 7 i 8 ustawy z dnia 10.04.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26 poz. 306), art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. nr 13 poz. 123 z 2001 r. z późn. zm.), §18 i 19 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. nr 45 poz. 446 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Wynagrodzenie miesięczne dyrektorów samorządowych instytucji kultury w Mikołowie tj.:

 1. Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 2. Miejskiego Domu Kultury,
 3. Instytutu Mikołowskiego

jest ustalane przez burmistrza Mikołowa w oparciu o aktualne rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki wydane na podstawie art. 31 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§2

Dyrektorom może być przyznana premia jako stały składnik wynagrodzenia miesięcznego w wysokości do 100% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

 1. Decyzję o przyznaniu premii podejmuje burmistrz Mikołowa, biorąc pod uwagę kryteria:
  1. stopień realizacji zadań i celów statutowych (terminowa realizacja planu działalności instytucji kultury na dany rok),
  2. przestrzeganie dyscypliny pracy, brak kar dyscyplinarnych, punktualność, niska absencja,
  3. aktywne współdziałanie z organami miasta (uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komisji Rady Miasta w sprawach dotyczących kultury),
  4. aktywna działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki (organizowanie imprez kulturalnych, prowadzenie kółek zainteresowań, promowanie czytelnictwa).
 2. Premia wypłacana jest jako składnik wynagrodzenia miesięcznego w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 3. Dyrektor może być pozbawiony prawa do premii w przypadkach:
  1. uzasadnionych skarg na działalność dyrektora lub kierowanej przez niego placówki,
  2. naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych,
  3. braku realizacji zadań statutowych, dla których utworzona jest instytucja kultury,
  4. gospodarowania środkami dotacji z budżetu miasta w sposób niezgodny z prawem, niecelowy lub niegospodarny.
 4. Decyzję pozbawiającą prawa do premii podejmuje burmistrz określając okres na który następuje utrata prawa do premii.

§3

Dyrektor instytucji kultury może otrzymać nagrodę roczną jeżeli:

 1. zrealizował zadania i cele ujęte w planie działalności na dany rok,
 2. terminowo regulował zobowiązania o charakterze publiczno-prawnym,
 3. przepracował u danego pracodawcy cały rok kalendarzowy,
 4. gospodarował środkami dotacji w sposób celowy, oszczędny i zgodny z prawem (brak nieprawidłowości wykorzystania dotacji stwierdzonych przez kontrole).

 

 1. Dyrektor, który nie przepracował całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do nagrody rocznej w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.
 2. Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do nagrody rocznej nie jest wymagane w przypadkach:
  1. rozwiązania stosunku pracy w związku z:
   • przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne,
   • przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem,
   • likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy,
   • likwidacją jednostki organizacyjnej lub jej reorganizacją,
  2. powrotu z urlopu wychowawczego,
  3. wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika.
 3. Dyrektor nie nabywa prawa do nagrody rocznej w przypadkach:
  1. nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni,
  2. stawienia się do pracy lub przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości,
  3. wymierzenia dyrektorowi kary dyscyplinarnej lub wydalenia z pracy,
  4. rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika,
  5. braku realizacji lub niezadowalających działań w zakresie realizacji zadań kierowanej jednostki,
  6. stwierdzenia wydatkowania dotacji w sposób niegospodarny, niecelowy, nieefektywny, niezgodny z prawem.
 4. Decyzję o przyznaniu i wysokości nagrody rocznej podejmuje burmistrz Mikołowa na umotywowany wniosek, którego wzór określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
 5. Dyrektor składa wniosek burmistrzowi w terminie do końca lutego oraz informuje na piśmie o realizacji zadań w roku poprzednim.
 6. Nagroda w wysokości zaakceptowanej przez burmistrza jest wypłacana najpóźniej do końca pierwszego kwartału roku następującego po roku, za który przysługuje nagroda.
 7. Wysokość nagrody rocznej dla dyrektorów instytucji kultury nie może przekroczyć trzykrotności ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
 8. Poza nagrodą roczną dyrektorowi instytucji kultury nie przysługują inne nagrody z zakładowego funduszu nagród.

§4

Traci moc zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 02/156/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu Wynagradzania Dyrektorów Zatrudnionych w Instytucjach Kultury Miasta Mikołowa".

§5

Regulamin wchodzi po upływie 14 dni od podpisania i doręczenia zainteresowanym.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 420/120/2008

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (125 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.06.12
Data udostępnienia: 2008.07.25 22:15:12
Liczba odwiedzin strony: 2446 (ostatnie odwiedziny 2023.09.22 00:38:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów