Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 377/77/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 25.04.2008 w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/315/2008 z dnia 22.04.2008 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 1 500 000 zł.

dział 750 Administracja publiczna 1 500 000
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 500 000
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 500 000

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 1 500 000 zł.

dział 600 Transport i łączność 530 000
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 530 000
§ 4270 Zakup usług remontowych 530 000
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 785 000
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 34 800
§ 4300 Zakup usług pozostałych 34 800
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 750 200
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 200
dział 851 Ochrona zdrowia 80 000
rozdz. 85142 Kolumny transportu sanitarnego 80 000
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 80 000
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 000
rozdz. 90095 Pozostała działalność 5 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych 5 000
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 000
rozdz. 92120 Ochrona zdrowia i opieka nad zabytkami 100 000
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 100 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.04.25
Data udostępnienia: 2008.05.30 23:29:56
Liczba odwiedzin strony: 596 (ostatnie odwiedziny 2024.07.23 01:47:47)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów