Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 373/73/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 24.04.2008 w sprawie sposobu podziału środków na 2008 r. przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w związku z art. 70a ust. 1 i 2a ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) oraz §2, §6 ust. 2 i §7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. nr 46 poz. 430) po zaopiniowaniu przez organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnione w budżecie Mikołowa na 2008 rok przeznacza się:

  1. w wysokości 75% na dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli w formie studiów, studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych i doskonalących,

  2. w wysokości 25% na pozostałe formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, takie jak: szkolenia, kursy, seminaria, konferencje szkoleniowe, szkolenia dla osób zajmujących stanowiska kierownicze, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, szkolenia rad pedagogicznych, materiały szkoleniowe i informacyjne.

§2

Ustala się następujące maksymalne kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli:

  1. do 2 000 zł (w zależności od posiadanych środków i ilości zgłoszonych wniosków) do form kształcenia umożliwiających nauczycielowi uzyskanie dodatkowych kwalifikacji lub podnoszących poziom wykształcenia,

  2. do 1 000 zł (w zależności od posiadanych środków i zgłoszonych wniosków) do form kształcenia podnoszących posiadane przez nauczycieli kwalifikacje - doskonalących.

§3

W przypadku szkoleń rad pedagogicznych i zbiorowych szkoleń kadry kierowniczej dofinansowanie może wynosić 100% poniesionych kosztów.

§4

W 2008 r. pierwszeństwo w przyznaniu dofinansowania mają nauczyciele uzupełniający wykształcenie zgodnie z planami doskonalenia zawodowego poszczególnych placówek, a w szczególności zdobywający:

  1. kwalifikacje do nauczania języka angielskiego,
  2. kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych,
  3. kompetencje wychowawcze,
  4. kwalifikacje do zarządzania oświatą,
  5. kwalifikacje z zakresu technologii informacyjnej,
  6. kwalifikacje do nauki pływania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.04.24
Data udostępnienia: 2008.05.28 22:07:01
Liczba odwiedzin strony: 670 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 20:20:15)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów