Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 362/62/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 4.04.2008 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mikołów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. nr 236 z 2005 r. poz. 2008 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. nr 5 z 2006 r. poz. 33), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Określa się "Wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości na terenie gminy Mikołów" stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Traci moc uchwała nr 496/041/02 Zarządu Miasta Mikołowa z dnia 10 kwietnia 2002 r.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP, prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń.

Załącznik do zarządzenia nr 362/62/2008

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (52 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.04.04
Data udostępnienia: 2008.05.05 21:41:26
Liczba odwiedzin strony: 1012 (ostatnie odwiedziny 2024.07.11 21:23:40)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów