Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 330/30/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 29.02.2008 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/283/2008 z dnia 26.02.2008 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok:

§1

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 253 900 zł.

dział 600 Transport i łączność 105 000
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne  
§ 4270 Zakup usług remontowych 30 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 000
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 103 500
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 100 000
rozdz. 70095 Pozostała działalność 3 500
§ 4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 500
dział 851 Ochrona zdrowia 10 000
rozdz. 85197 Gospodarstwa pomocnicze 10 000
§ 2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego 10 000
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 400
rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury 5 400
§ 2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 5 400
dział 926 Kultura fizyczna i sport 30 000
rozdz. 92695 Pozostała działalność 30 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych 30 000

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.02.29
Data udostępnienia: 2008.03.28 21:56:48
Liczba odwiedzin strony: 644 (ostatnie odwiedziny 2024.04.19 11:17:04)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów