Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 323/23/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 15.02.2008 w sprawie zasad udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza w danym roku budżetowym równowartości kwoty 14 000 €

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Wprowadzam zasady udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza w danym roku budżetowym kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Na dzień wprowadzenia niniejszego zarządzenia kwota ta wynosi 14 000 euro.

§2

Wprowadzam obowiązek opisywania dokumentów finansowych dotyczących dostaw, usług i robót budowlanych dla Urzędu Miasta Mikołów z wykorzystaniem klasyfikacji rodzajowej, będącej załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Każdy dysponent środków budżetowych opisuje dokumenty finansowe poprzez wpisanie w sposób trwały numeru rodzaju na dokumencie.

§3

Udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

 1. Podstawą przeliczenia wartości dokonywanych zamówień jest średni kurs złotego w stosunku do euro, ustalany rozporządzeniem wydawanym na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy.
 2. Na dzień wprowadzenia zarządzenia średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówienia wynosi 3,8771 (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.12.2007 r. Dz. U. nr 241, poz. 1763).
 3. Podstawą ustalenia wartości szacunkowej zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez dokonującego zamówienia z należytą starannością.
 4. Wartość szacunkową zamówienia ustala pracownik wydziału merytorycznego, który udziela zamówienia.

§4

Podstawą do dokonywania wydatków określonego rodzaju jest uchwalony plan finansowy Urzędu Miasta Mikołów na dany rok budżetowy ustalony dla danego rodzaju wydatku zgodnie z załącznikiem nr 1.

 1. Każdy dysponent środków budżetowych sporządza w terminie do 31 stycznia plan wydatków na dany rok w układzie rodzajowym wg załącznika nr 1 do zarządzenia i przekazuje go na piśmie do Biura Zamówień Publicznych.
 2. W roku 2008 termin ten przedłuża się do dnia 29 lutego 2008 r.
 3. Każdy dysponent środków budżetowych sporządza w terminie do 15 dnia miesiąca po upływie każdego kwartału informację o łącznej kwocie wydatków w poszczególnych rodzajach dostaw, usług i robót budowlanych, i przekazuje ją na piśmie lub z wykorzystaniem elektronicznego systemu obiegu dokumentów INTRADOC do Biura Zamówień Publicznych.

§5

Przy ustalaniu wartości szacunkowej danego rodzaju wydatku należy brać pod uwagę łączną wartość wydatków tego samego rodzaju finansowaną z różnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz innych źródeł dla całego urzędu.

 1. Przy ustalaniu wartości szacunkowej danego rodzaju wydatku należy w sposób szczególny przestrzegać przepisów ustawy dotyczących zakazu dzielenia wydatków oraz zaniżania wartości w celu uniknięcia stosowania zapisów ustawy jak i niniejszego zarządzenia.
 2. Jeżeli w trakcie roku budżetowego nastąpi zmiana planu finansowego powodująca zwiększenie środków finansowych na wydatki tego samego rodzaju, podstawą do ustalenia wartości szacunkowej jest wysokość kwoty, o którą dokonano zwiększenia w planie finansowym.

§6

Zamówienia jednorazowe oraz powtarzające się okresowo o wartości szacunkowej nie przekraczającej lub równej 10% kwoty wymienionej w pkt. 1 dokonywane są w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem należytej staranności. Osoba dokonująca zamówienia na fakturze zamieszcza informację o następującej treści: "Oświadczam, że zamówienie jest zamówieniem jednorazowym / powtarzalnym* w roku 200_, dokonanym w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem należytej staranności." oraz umieszcza datę i czytelny podpis.

§7

Zakupy o wartości szacunkowej przekraczające 10% kwoty wymienionej w pkt. 1 dokonywane są zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Kierownik komórki organizacyjnej uzyskuje informacje o cenie i innych warunkach wykonania zamówienia od co najmniej 2 wykonawców, szacuje na tej podstawie wartość zamówienia, informacje zamieszcza na druku stanowiącym zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 2. Przed wyborem wykonawcy kierownik komórki organizacyjnej uzyskuje opinię Biura Zamówień Publicznych na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Na wniosek Biura Zamówień Publicznych opinię wydaje dodatkowo Biuro Kontroli Wewnętrznej.
 3. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej są cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, jak i właściwości wykonawcy.
 4. Ze wszystkich czynności podjętych podczas prowadzenia postępowania kierownik komórki organizacyjnej sporządza protokół, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
 5. Protokół na wykonanie zamówienia kierownik komórki organizacyjnej przedstawia do podpisu właściwemu zastępcy burmistrza lub sekretarzowi miasta.
 6. W przypadku udzielania zamówienia na roboty budowlane zawsze należy zawrzeć umowę pisemną, po uprzednim skonsultowaniu jej treści z radcą prawnym.
 7. Protokół wraz z zgromadzoną dokumentacją przechowywany jest przez komórkę organizacyjną.

§8

Uchyla się zarządzenie nr 145/113/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 11.06.2007 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 14 000 € przez miasto Mikołów".

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 323/23/2008

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (30 KB).

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 323/23/2008

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (51 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.02.15
Data udostępnienia: 2008.03.26 22:25:16
Liczba odwiedzin strony: 1057 (ostatnie odwiedziny 2024.07.08 16:07:06)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów