Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Opłaty, czynsze i podatki
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy
 Strona archiwalna z dnia 2004.07.04 02:03:17 powrót do aktualnej strony
 

Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od posiadania psów

Opłata administracyjna za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy

Opłata targowa

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Czynsz dzierżawny za grunty gminne użytkowane rolniczo

Czynsz dzierżawny za grunty gminne nierolnicze

Czynsz regulowany za najem lokali mieszkalnych i użytkowych na terenie gminy

Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam oraz obiektów handlowych w pasie drogowym

Podatek od nieruchomości

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, które są:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami, względnie zarządzającymi nieruchomościami (lub ich częściami) lub obiektami budowlanymi (lub ich częściami), będącymi własnością Skarbu Państwa lub gminy,
 • posiadaczami bez tytułu prawnego nieruchomości (lub ich części) lub obiektów budowlanych (lub ich części), należących do Skarbu Państwa lub gminy,
 • użytkownikami wieczystymi nieruchomości.

Przedmiot opodatkowania

 1. Budynki lub ich części.
 2. Budowle.
 3. Grunty nie objęte podatkiem rolnym i leśnym, bądź też objęte nimi i związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna.
 4. Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.

Termin powstania obowiązku podatkowego

 1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć wykaz nieruchomości oraz gruntów (Format MS Word DOC (92 KB), Format RTF RTF (151 KB) lub Format PDF PDF (131 KB)) w Referacie Podatków Lokalnych Urzędu Miasta w terminie określonym na formularzu. Podatnicy są również zobowiązani do informowania organu gminy o zmianie sposobu wykorzystania budynku albo gruntu lub ich części, mających wpływ na wysokość opodatkowania, w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
 3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć deklarację w sprawie podatku od nieruchomości (Format MS Word DOC (57 KB), Format RTF RTF (65 KB) lub Format PDF PDF (77 KB)) na dany rok podatkowy, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Termin płatności

 1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
 2. Dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej - do dnia 15 każdego miesiąca, bez wezwania organu podatkowego.

Stawki podatku

 1. Budynki mieszkalne lub ich części, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,51 zł.
 2. Budynki lub ich część, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m2 powierzchni - 17,31 zł.
 3. Budynki lub ich część, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 8,06 zł.
 4. Budynki lub ich część, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,46 zł.
 5. Pozostałe budynki lub ich część, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,60 zł.
 6. Budowle lub ich część - 2% ich wartości.
 7. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m2 ogólnej powierzchni działki - 0,62 zł.
 8. Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha ogólnej powierzchni działki - 3,38 zł.
 9. Grunty pozostałe, od 1 m2 powierzchni działki - 0,16 zł.

Ulgi i zwolnienia

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle:

 1. Stanowiące własność gminy:
  1. które nie posiadają ustanowionego zarządu,
  2. których posiadanie nie wynika z umowy zawartej z gminą.

  Numery działek i położenie nieruchomości objętych zwolnieniem zawartym w pkt. a i b znajdują się w Starostwie Powiatowym w części opisowej ewidencji gruntów.

 2. Będące w posiadaniu jednostek budżetowych gminy z wyjątkiem powierzchni wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Będące w posiadaniu instytucji kultury, których gmina jest organizatorem, z wyjątkiem powierzchni wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Będące w posiadaniu zakładów budżetowych gminy, z wyjątkiem powierzchni wynajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej.
 5. Wykorzystywane przez jednostki pomocnicze gminy (sołectwa, dzielnice) na działalność statutową z wyjątkiem powierzchni wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Podatek od środków transportowych

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Przedmiot opodatkowania

 1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony.
 2. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony.
 3. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
 4. Autobusy.

Termin powstania obowiązku podatkowego

 1. W przypadku nabycia nowego środka transportowego - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany.
 2. W przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
 3. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są zobowiązane:
  • złożyć w Referacie Podatków Lokalnych Urzędu Miasta, w terminie do 15 lutego, deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
  • odpowiednio skorygować deklarację w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego albo zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Termin płatności

Dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - w dwóch ratach: do 15 lutego i do 15 września roku podatkowego, bez wezwania organu podatkowego.

Stawki podatku

 1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
  1. od 3,5 t do 5,5 t włącznie - 384,00 zł,
  2. powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 588,00 zł,
  3. powyżej 9 t i poniżej 12 t - 756,00 zł.
 2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
  1. posiadające 2 osie jezdne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 15 t - 1 176,00 zł,
   • nie mniej niż 15 t - 1 260,00 zł,
  2. posiadające 3 osie jezdne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 19 t - 960,00 zł,
   • nie mniej niż 19 t i mniej niż 23 t - 1 308,00 zł,
   • nie mniej niż 23 t - 1 584,00 zł,
  3. posiadające 4 i więcej osi jezdnych:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 25 t - 960,00 zł,
   • nie mniej niż 25 t i mniej niż 29 t - 1 656,00 zł,
   • nie mniej niż 29 t:
    • z zawieszeniem osi jezdnych pneumatycznym lub uznanym za równoważne - 2 364,00 zł,
    • z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 2 452,80 zł.
 3. Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t - 924,00 zł.
 4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
  1. posiadające 2 osie jezdne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 18 t - 960,00 zł,
   • nie mniej niż 18 t i mniej niż 25 t - 1 260,00 zł,
   • nie mniej niż 25 t i mniej niż 31 t - 1 680,00 zł,
   • nie mniej niż 31 t:
    • z zawieszeniem osi jezdnych pneumatycznym lub uznanym za równoważne - 1 830,00 zł,
    • z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1 937,76 zł,
  2. posiadające 3 osie jezdne i więcej:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 40 t - 1 728,00 zł,
   • nie mniej niż 40 t:
    • z zawieszeniem osi jezdnych pneumatycznym lub uznanym za równoważne - 2 364,00 zł,
    • z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 2 548,65 zł.
 5. Przyczepy i naczepy (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - 360,00 zł.
 6. Przyczepy i naczepy (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton:
  1. posiadające 1 oś jezdną:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 25 t - 396,00 zł,
   • nie mniej niż 25 t - 564,00 zł,
  2. posiadające 2 osie jezdne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 28 t - 504,00 zł,
   • nie mniej niż 28 t i mniej niż 33 t - 852,00 zł,
   • nie mniej niż 33 t i mniej niż 38 t - 1 296,00 zł,
   • nie mniej niż 38 t - 1 704,00 zł,
  3. posiadające 3 osie jezdne i więcej:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 38 t - 984,00 zł,
   • nie mniej niż 38 t - 1 284,00 zł.
 7. Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia, łącznie z miejscem kierowcy:
  1. wyprodukowane w 1998 roku i wcześniej:
   • mniejszej niż 30 - 720,00 zł,
   • równej lub większej niż 30 - 1 296,00 zł,
  2. wyprodukowane po 1998 roku:
   • mniejszej niż 30 - 660,00 zł,
   • równej lub większej niż 30 - 1 164,00 zł.

Ulgi i zwolnienia

 1. Autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących, wykorzystywane wyłącznie do przewozu dzieci do szkół.
 2. Środki transportowe wykorzystywane wyłącznie do potrzeb jednostek i zakładów budżetowych Urzędu Gminy i stanowiące ich własność z wyjątkiem środków transportowych określonych w art. 8 pkt. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek rolny

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, które są właścicielami lub współwłaścicielami oraz samoistnymi posiadaczami gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiot opodatkowania

Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Termin powstania obowiązku podatkowego

 1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku
 2. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć w Referacie Podatków Lokalnych Urzędu Miasta wykaz nieruchomości oraz gruntów (Format MS Word DOC (92 KB), Format RTF RTF (151 KB) lub Format PDF PDF (131 KB)) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub w przypadku zaistnienia zmian sposobu użytkowania gruntów.
 3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych mają obowiązek złożyć deklarację w sprawie podatku rolnego (Format MS Word DOC (50 KB), Format RTF RTF (72 KB) lub Format PDF PDF (98 KB)) na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Termin płatności

 1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
 2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego, bez wezwania organu podatkowego.

Stawki podatku

 1. Grunty gospodarstw rolnych, od 1 ha przeliczeniowego - równowartość pieniężna 2,5 q żyta, tj. 86,425 zł.
 2. Pozostałe grunty, od 1 ha fizycznego, wynikającego z ewidencji gruntów i budynków - równowartość pieniężna 5 q żyta, tj. 172,85 zł.

Podatek leśny

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, będące w dniu 1 stycznia roku podatkowego właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lasów lub posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiot opodatkowania

Wszystkie lasy z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna, przy czym lasem są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Termin powstania obowiązku podatkowego

 1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi wykaz nieruchomości oraz gruntów (Format MS Word DOC (92 KB), Format RTF RTF (151 KB) lub Format PDF PDF (131 KB)) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian.
 3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć deklarację w sprawie podatku leśnego (Format MS Word DOC (45 KB), Format RTF RTF (43 KB) lub Format PDF PDF (63 KB)) na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.

Termin płatności

 1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
 2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie mających osobowości prawnej - według składanych deklaracji: w 12 ratach do dnia 15 każdego miesiąca roku podatkowego.

Stawki podatku

Za 1 ha fizycznego lasu - równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, tj. 23,69 zł.

Ulgi i zwolnienia

Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku ulega obniżeniu o 50%.

Podatek od posiadania psów

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne posiadające psy.

Przedmiot opodatkowania

Każdy pies, będący własnością osoby fizycznej, z wyjątkiem:

 • psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych (niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych),
 • jednego psa, którego właścicielem jest osoba w wieku powyżej 65 lat prowadząca samodzielne gospodarstwo domowe,
 • dwóch psów, których właścicielem jest osoba prowadząca gospodarstwo rolne i utrzymująca psy w celu pilnowania tego gospodarstwa.

Termin powstania obowiązku podatkowego

Dla osób fizycznych - od dnia nabycia psa.

Termin płatności

Dla osób fizycznych - do 31 marca roku podatkowego, a w przypadku wejścia w posiadanie psa w okresie roku podatkowego - w ciągu 14 dni od daty wejścia w posiadanie psa.

Stawki podatku

 1. Dla właścicieli psów, utrzymywanych w budynkach wielorodzinnych, którzy weszli w ich posiadanie do dnia 30 czerwca bieżącego roku, od każdego psa - 40,00 zł.
 2. Dla właścicieli psów, utrzymywanych w budynkach wielorodzinnych, którzy weszli w ich posiadanie po dniu 30 czerwca bieżącego roku, od każdego psa - 20,00 zł.
 3. Dla właścicieli psów, utrzymywanych w pozostałych budynkach, którzy weszli w ich posiadanie do dnia 30 czerwca bieżącego roku, od każdego psa - 20,00 zł.
 4. Dla właścicieli psów, utrzymywanych w pozostałych budynkach, którzy weszli w ich posiadanie po dniu 30 czerwca bieżącego roku, od każdego psa - 10,00 zł.

Opłata administracyjna za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy

 1. Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 15,00 zł.
 2. Wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru budynku przestrzennego - 12,00 zł.

Opłata targowa

 1. Dzienne stawki opłaty targowej od sprzedaży dokonywanej na terenie miasta Mikołowa na gruntach stanowiących własność prywatną i w pozostałych miejscach miasta Mikołowa:
  1. przy sprzedaży wszelkich artykułów z ręki, ziemi, kosza, stolika, wiadra
   z wózka ręcznego, roweru motoroweru, innego punktu sprzedaży:
   • na powierzchni do 6 m2 - 3,00 zł,
   • na powierzchni przekraczającej 6 m2, za każdy rozpoczęty m2 - 1,00 zł,
  2. za zajęcie dodatkowej powierzchni w celach sprzedaży lub ekspozycji przed obiektami budowlanymi, w których prowadzony jest handel przez podatników podatku od nieruchomości:
   • do powierzchni 6 m2 - 1,00 zł,
   • powyżej 6 m2, za każdy rozpoczęty m2 - 2,00 zł,
  3. przy sprzedaży z samochodu osobowego, przyczepy towarowej do samochodu osobowego, przyczepy campingowej - 8,00 zł,
  4. przy sprzedaży z samochodu dostawczego, ciężarowego o ładowności do 2,5 tony - 12,00 zł,
  5. przy sprzedaży z samochodu ciężarowego, przyczepy itp. o ładowności powyżej 2,5 tony - 32,00 zł.
 2. Zwalnia się z opłaty targowej:
  1. sprzedaż prowadzoną w stałych, zamkniętych urządzeniach handlowych, w których towar jest umieszczony na stałe i których właściciele (najemcy) mają zawarte umowy dzierżawy gruntu lub umowy najmu obiektu z właścicielem gruntu lub tego obiektu na okres dłuższy niż jeden miesiąc,
  2. sprzedaż zniczy, kwiatów przed cmentarzami.
 3. W roku 2004 stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 575,86 zł dziennie.

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

 1. Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi od 15% do 25% ceny nieruchomości gruntowej.
 2. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana, i wynosi:
  1. za nieruchomości gruntowe oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej - 0,3% ceny,
  2. za nieruchomości gruntowe pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebanii w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów diecezjalnych, seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych władz kościołów i związków wyznaniowych - 0,3% ceny,
  3. za nieruchomości gruntowe na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność: opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową - 0,3% ceny,
  4. za nieruchomości gruntowe pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportowo-turystyczną - 1% ceny,
  5. za pozostałe nieruchomości gruntowe na cele usługowo-handlowe oraz cele produkcyjno-przemysłowe - 5% ceny,
  6. za nieruchomości gruntowe pod garaże - 3% ceny.

Czynsz dzierżawny za grunty gminne użytkowane rolniczo

Roczny czynsz dzierżawny dla gruntów o powierzchni:

 1. do 100 m2 (ogródki przydomowe) - 0,15 zł za 1 m2,
 2. od 101 do 500 m2 - 0,05 zł za 1 m2,
 3. od 501 do 1 000 m2 - 0,03 zł za 1 m2,
 4. od 1 001 do 2 000 m2 - wysokość czynszu ustala się w wysokości równowartości 3 kwintali [q] żyta za 1 ha,
 5. powyżej 2 000 m2 - wysokość czynszu ustala się w kwintalach [q] żyta:
  1. dla gruntów ornych czynsz wynosi równowartość:
   • kl. IIIa - 3,5 q za 1 ha,
   • kl. IIIb - 3,0 q za 1 ha,
   • kl. IVa - 2,4 q za 1 ha,
   • kl. IVb - 1,8 q za 1 ha,
   • kl. V - 1,0 q za 1 ha,
  2. dla użytków zielonych czynsz wynosi równowartość:
   • kl. III - 2,8 q za 1 ha,
   • kl. IV - 2,0 q za 1 ha,
   • kl. V - 1,0 q za 1 ha.

Czynsz dzierżawny za grunty gminne nierolnicze

 1. Na terenie gminy Mikołów istnieją trzy strefy, w których obowiązują różne stawki czynszu dzierżawnego:
  1. strefa I - obszar wyznaczony przez ulice: K. Prusa, K. Miarki, Żwirki i Wigury (do ul. Górniczej), Konstytucji 3 Maja (do ul. Bandurskiego), Bandurskiego, Pszczyńskiej (od ul. Bandurskiego), Krakowskiej (do ul. ks. kard. Wyszyńskiego), ks. kard. Wyszyńskiego, Okrzei, św. Wojciecha (do ul. K. Prusa),
  2. strefa II - pozostały obszar miasta z wyjątkiem sołectw,
  3. strefa III - sołectwa: Borowa Wieś, Bujaków, Mokre, Paniowy i Śmiłowice.
 2. Miesięczne stawki czynszu dzierżawnego za 1 m2 gruntu przeznaczonego na:
  1. cele usługowo-handlowe:
   • w strefie I - 3,00 zł,
   • w strefie II - 2,50 zł,
   • w strefie III - 2,00 zł,
  2. cele produkcyjne (cegielnie, pustaczarnie), we wszystkich strefach - 0,60 zł,
  3. cele składowe, we wszystkich strefach - 0,50 - 1,20 zł,
  4. parkingi, we wszystkich strefach - 0,80 zł,
  5. garaże, we wszystkich strefach - 0,70 zł,
  6. inne, nie wymienione cele - wg indywidualnych decyzji Urzędu Miasta.
 3. Czynsz dzierżawny za grunt przeznaczony na na cele rozrywkowe - 80,00 - 120,00 zł dziennie za całość wydzierżawionego terenu.
 4. W przypadku wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu, czynsz dzierżawny ustalany jest w wysokości osiągniętej w przetargu.

Czynsz regulowany za najem lokali mieszkalnych i użytkowych na terenie gminy

 1. Stawka bazowa czynszu regulowanego za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego o pełnym standardzie wynosi 3,50 zł miesięcznie, co stanowi 1,985% wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.
 2. Stawka bazowa czynszu ulega obniżeniu z tytułu:
  1. braku ocieplenia budynku wykonanego po 1994 roku - o 16%,
  2. braku centralnego ogrzewania - o 15%,
  3. braku gazu - o 10%,
  4. braku łazienki - o 10%,
  5. braku wc - o 10%,
  6. braku wody - o 10%,
  7. braku samodzielnej kuchni - o 5%,
  8. braku samodzielnego przedpokoju - o 3%,
  9. położenia budynku w strefie II - o 10%.
 3. Stawka bazowa czynszu za najem 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego w zasobach Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie oraz innych lokalach będących własnością miasta Mikołów wynosi 20,00 zł miesięcznie.
 4. Na podstawie stawki bazowej czynszu dla lokali użytkowych obliczana jest stawka czynszowa za 1 m2 powierzchni użytkowej tych lokali. Stawka bazowa jest korygowana dla konkretnego lokalu poprzez zastosowanie współczynników korekcyjnych umożliwiających prowadzenie określonej polityki w rozwoju handlu i usług. Obliczenie właściwej stawki czynszowej dokonywane jest na podstawie wzoru:

  SRC = SBC * Kb * Kl * Kt

  gdzie:
  SRC - stawka rzeczywista czynszu,
  SBC - stawka bazowa czynszu,
  Kb - współczynnik preferencyjny dotyczący branży:
  • Kb = 1,0 dla branży art. spożywczych, przemysłowych, jubilerskich i upominkowych, aptek, księgarń, zespołów adwokackich, prywatnych gabinetów lekarskich, biur i innych branż nie wymienionych poniżej,
  • Kb = 0,8 dla branży art. do produkcji rolnej i ogrodniczej, gastronomii, laboratoriów analitycznych,
  • Kb = 0,6 dla działalności usługowej i produkcyjnej,
  • Kb = 0,4 dla usług deficytowych i specjalnie chronionych (szewstwo, ostrzenie narzędzi itp.), barów mlecznych i gastronomii bez sprzedaży alkoholu,
  • Kb = 0,2 dla garaży,

  Kl - współczynnik preferencyjny dotyczący lokalizacji:

  • Kl = 1,0 dla lokali położonych w centrum miasta, tzn. w obszarze wyznaczonym przez ulice: K. Prusa, K. Miarki, Żwirki i Wigury (do ul. Górniczej), Konstytucji 3 Maja (do ul. Bandurskiego), Bandurskiego, Pszczyńskiej (od ul. Bandurskiego), Krakowskiej (do ul. kard. Wyszyńskiego), kard. Wyszyńskiego, Okrzei, św. Wojciecha (do ul. K. Prusa),
  • Kl = 0,7 dla lokali położonych w sąsiedztwie centrum i osiedli miejskich,
  • Kl = 0,5 dla sołectw i Kamionki,
  • Kl = 1,0 dla lokali prowadzących sprzedaż lub wyszynk napojów o zawartości alkoholu powyżej 4,5% - niezależnie od miejsca ich położenia,

  Kt - współczynnik preferencyjny dotyczący wydłużonego czasu handlu:

  • Kt = 0,8 dla placówek sprzedaży detalicznej położonych w centrum miasta (wg określenia podanego powyżej dla Kl = 1,0), które wydłużą czas handlu w dni powszednie, w godzinach wieczornych minimum o 2 godziny - do godziny 1900.

Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam oraz obiektów handlowych w pasie drogowym

 1. Zajęcie pasa drogowego jezdni, ciągów pieszych, dziennie za 1 m2 powierzchni - 0,50 zł.
 2. Zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego, dziennie za 1 m2 powierzchni - 0,25 zł.
 3. Zajęcie powyżej 20% powierzchni jezdni, dziennie za 1 m2 powierzchni - 1,00 zł.
 4. Całkowite zajęcie jezdni, dziennie za 1 m2 powierzchni - 2,00 zł.
 5. Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego zajętych przez rzut poziomy urządzeń, rocznie za 1 m2 powierzchni:
  • poza obszarem zabudowanym - 10,00 zł,
  • w obszarze zabudowanym - 20,00 zł.
 6. Umieszczenie reklamy w obrębie pasa drogowego, dziennie za 1 m2 powierzchni reklamy - 1,50 zł.
 7. Umieszczenie reklamy na gminnych słupkach z nazwami ulic umiejscowionych w obrębie pasa drogowego, dziennie za 1 m2 powierzchni reklamy - 0,30 zł.
 8. Umieszczenie obiektu handlowego i usługowego w obrębie pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu, dziennie za 1 m2 powierzchni - 1,00 zł.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Janina Duda, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: bi@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.07.03
Data udostępnienia: 2004.07.04 02:03:17

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów