Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Opłaty, czynsze i podatki
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy

Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

Podatek rolny

Podatek leśny

Opłata od posiadania psów

Opłata targowa

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Czynsz dzierżawny za grunty gminne użytkowane rolniczo

Czynsz dzierżawny za grunty gminne nierolnicze

Czynsz regulowany za najem lokali mieszkalnych i użytkowych na terenie gminy

Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam oraz obiektów handlowych w pasie drogowym

Podatek od nieruchomości

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, które są:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami, względnie zarządzającymi nieruchomościami (lub ich częściami) lub obiektami budowlanymi (lub ich częściami), będącymi własnością Skarbu Państwa lub gminy,
 • posiadaczami bez tytułu prawnego nieruchomości (lub ich części) lub obiektów budowlanych (lub ich części), należących do Skarbu Państwa lub gminy,
 • użytkownikami wieczystymi nieruchomości.

Przedmiot opodatkowania

 1. Budynki lub ich części.
 2. Budowle.
 3. Grunty nie objęte podatkiem rolnym i leśnym, bądź też objęte nimi i związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna.
 4. Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.

Termin powstania obowiązku podatkowego

 1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć informację w sprawie podatku od nieruchomości (Format PDF PDF (176 KB)) w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta w terminie określonym na formularzu. Podatnicy są również zobowiązani do informowania organu gminy o zmianie sposobu wykorzystania budynku albo gruntu lub ich części, mających wpływ na wysokość opodatkowania, w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
 3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć deklarację w sprawie podatku od nieruchomości (Format PDF PDF (227 KB)) na dany rok podatkowy, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru do dnia 15 stycznia tego roku oraz załącznik Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (Format PDF PDF (72 KB)), a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Termin płatności

 1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
 2. Dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej - do dnia 15 każdego miesiąca, bez wezwania organu podatkowego.

Stawki podatku w 2011 roku

 1. Budynki mieszkalne lub ich części, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,64 zł.
 2. Budynki lub ich część, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m2 powierzchni - 20,52 zł.
 3. Budynki lub ich część, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 9,61 zł.
 4. Budynki lub ich część, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,20 zł.
 5. Pozostałe budynki lub ich część, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,21 zł.
 6. Budowle - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
 7. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m2 ogólnej powierzchni działki - 0,77 zł.
 8. Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha ogólnej powierzchni działki - 4,01 zł.
 9. Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni działki - 0,31 zł.

Ulgi i zwolnienia

Zwalnia się z podatku od nieruchomości, grunty, budynki lub ich części oraz budowle:

 1. Stanowiące własność gminy Mikołów, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 2. Będące w posiadaniu jednostek budżetowych gminy z wyjątkiem powierzchni wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Będące w posiadaniu instytucji kultury, których gmina jest organizatorem, z wyjątkiem powierzchni wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Będące w posiadaniu zakładów budżetowych gminy i gospodarstw pomocniczych gminy, z wyjątkiem powierzchni wynajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej.
 5. Wykorzystywane przez jednostki pomocnicze gminy (sołectwa, dzielnice) na działalność statutową z wyjątkiem powierzchni wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,
 6. Stanowiące własność gminy, zajęte na działalność statutową jednostek OSP, zgodną z ustawą o ochronie przeciwpożarowej.

Podatek od środków transportowych

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Przedmiot opodatkowania

 1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.
 2. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony.
 3. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
 4. Autobusy.

Termin powstania obowiązku podatkowego

 1. W przypadku nabycia nowego środka transportowego - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany.
 2. W przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
 3. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej są zobowiązane:
  • złożyć w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta, w terminie do 15 lutego, deklarację na podatek od środków transportowych - formularz DT-1 (Format PDF PDF (1317 KB)) oraz załącznik do deklaracji DT-1/A (Format PDF PDF (484 KB)) na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
  • odpowiednio skorygować deklarację w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego albo zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
 4. Wpłaty podatku można dokonywać w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy gminy.
 5. Warunkiem zakwalifikowania pojazdu jako posiadającego zawieszenie pneumatyczne lub równoważne jest dostarczenie organowi podatkowemu stosownych dokumentów potwierdzających stan faktyczny. W przypadku niedostarczenia tych dokumentów organ podatkowy określi wysokość podatku według stawek dla pojazdów posiadających inne systemy zawieszenia osi jezdnych.

Termin płatności

Dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - w dwóch ratach: do 15 lutego i do 15 września roku podatkowego, bez wezwania organu podatkowego.

Stawki podatku w 2011 roku

 1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
  1. powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 372,00 zł,
  2. powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 558,00 zł,
  3. powyżej 9 t i mniej niż 12 t - 708,00 zł.
 2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
  1. posiadające 2 osie jezdne:
   • z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
    • nie mniej niż 12 t i mniej niż 15 t - 960,00 zł,
    • nie mniej niż 15 t - 1 104,00 zł,
   • inne systemy zawieszenia osi jezdnych:
    • nie mniej niż 12 t i mniej niż 15 t - 1 092,00 zł,
    • nie mniej niż 15 t - 1 272,00 zł,
  2. posiadające 3 osie jezdne:
   • z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
    • nie mniej niż 12 t i mniej niż 19 t - 780,00 zł,
    • nie mniej niż 19 t i mniej niż 23 t - 1 080,00 zł,
    • nie mniej niż 23 t - 1 380,00 zł,
   • inne systemy zawieszenia osi jezdnych:
    • nie mniej niż 12 t i mniej niż 19 t - 912,00 zł,
    • nie mniej niż 19 t i mniej niż 23 t - 1 200,00 zł,
    • nie mniej niż 23 t - 1 596,00 zł,
  3. posiadające 4 i więcej osi jezdnych:
   • z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
    • nie mniej niż 12 t i mniej niż 25 t - 780,00 zł,
    • nie mniej niż 25 t i mniej niż 29 t - 1 404,00 zł,
    • nie mniej niż 29 t - 2 160,00 zł,
   • inne systemy zawieszenia osi jezdnych:
    • nie mniej niż 12 t i mniej niż 25 t - 912,00 zł,
    • nie mniej niż 25 t i mniej niż 29 t - 1 680,00 zł,
    • nie mniej niż 29 t - 2 484,00 zł.
 3. Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t - 876,00 zł.
 4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
  1. posiadające 2 osie jezdne:
   • z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
    • nie mniej niż 12 t i mniej niż 18 t - 780,00 zł,
    • nie mniej niż 18 t i mniej niż 25 t - 996,00 zł,
    • nie mniej niż 25 t i mniej niż 31 t - 1 332,00 zł,
    • nie mniej niż 31 t - 1 704,00 zł,
   • inne systemy zawieszenia osi jezdnych:
    • nie mniej niż 12 t i mniej niż 18 t - 912,00 zł,
    • nie mniej niż 18 t i mniej niż 25 t - 1 164,00 zł,
    • nie mniej niż 25 t i mniej niż 31 t - 1 560,00 zł,
    • nie mniej niż 31 t - 1 968,00 zł,
  2. posiadające 3 osie jezdne i więcej:
   • z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
    • nie mniej niż 12 t i mniej niż 40 t - 1 524,00 zł,
    • nie mniej niż 40 t - 2 208,00 zł,
   • inne systemy zawieszenia osi jezdnych:
    • nie mniej niż 12 t i mniej niż 40 t - 1 754,00 zł,
    • nie mniej niż 40 t - 2 580,00 zł.
 5. Przyczepy i naczepy (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - 348,00 zł.
 6. Przyczepy i naczepy (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton:
  1. posiadające 1 oś jezdną:
   • z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
    • nie mniej niż 12 t i mniej niż 25 t - 324,00 zł,
    • nie mniej niż 25 t - 468,00 zł,
   • inne systemy zawieszenia osi jezdnych:
    • nie mniej niż 12 t i mniej niż 25 t - 384,00 zł,
    • nie mniej niż 25 t - 576,00 zł,
  2. posiadające 2 osie jezdne:
   • z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
    • nie mniej niż 12 t i mniej niż 28 t - 420,00 zł,
    • nie mniej niż 28 t i mniej niż 33 t - 744,00 zł,
    • nie mniej niż 33 t i mniej niż 38 t - 1 140,00 zł,
    • nie mniej niż 38 t - 1 500,00 zł,
   • inne systemy zawieszenia osi jezdnych:
    • nie mniej niż 12 t i mniej niż 28 t - 480,00 zł,
    • nie mniej niż 28 t i mniej niż 33 t - 864,00 zł,
    • nie mniej niż 33 t i mniej niż 38 t - 1 308,00 zł,
    • nie mniej niż 38 t - 1 728,00 zł,
  3. posiadające 3 osie jezdne i więcej:
   • z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
    • nie mniej niż 12 t i mniej niż 38 t - 828,00 zł,
    • nie mniej niż 38 t - 1 128,00 zł,
   • inne systemy zawieszenia osi jezdnych:
    • nie mniej niż 12 t i mniej niż 38 t - 960,00 zł,
    • nie mniej niż 38 t - 1 296,00 zł.
 7. Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia:
  • mniejszej niż 30 - 660,00 zł,
  • równej lub większej niż 30 - 1 200,00 zł.

Ulgi i zwolnienia

 1. Autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących, wykorzystywane wyłącznie do przewozu dzieci do szkół.
 2. Środki transportowe wykorzystywane wyłącznie do potrzeb jednostek i zakładów budżetowych Urzędu Gminy i stanowiące ich własność z wyjątkiem środków transportowych określonych w art. 8 pkt. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek rolny

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami lub współwłaścicielami oraz samoistnymi posiadaczami gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiot opodatkowania

Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Termin powstania obowiązku podatkowego

 1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku
 2. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta informację w sprawie podatku rolnego (Format PDF PDF (176 KB)) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub w przypadku zaistnienia zmian sposobu użytkowania gruntów.
 3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych mają obowiązek złożyć deklarację w sprawie podatku rolnego (Format PDF PDF (152 KB)) na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Termin płatności

 1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
 2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego, bez wezwania organu podatkowego.

Stawki podatku w 2011 roku

 1. Grunty gospodarstw rolnych, od 1 ha przeliczeniowego - równowartość pieniężna 2,5 q żyta, tj. 94,10 zł.
 2. Pozostałe grunty, od 1 ha fizycznego, wynikającego z ewidencji gruntów i budynków - równowartość pieniężna 5 q żyta, tj. 188,20 zł.

Ulgi i zwolnienia

 1. Użytki rolne, na których zaprzestano produkcji rolnej zgodnie z uchwałą nr XXVI/466/2008 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.10.2008 w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.

Podatek leśny

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące w dniu 1 stycznia roku podatkowego właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lasów lub posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiot opodatkowania

Wszystkie lasy z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna, przy czym lasem są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Termin powstania obowiązku podatkowego

 1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi informację w sprawie podatku leśnego (Format PDF PDF (176 KB)) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian.
 3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć deklarację w sprawie podatku leśnego (Format PDF PDF (95 KB)) na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.

Termin płatności

 1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
 2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - według składanych deklaracji: w 12 ratach do dnia 15 każdego miesiąca roku podatkowego.

Stawki podatku w 2011 roku

Za 1 ha fizycznego lasu - równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, tj.:

 • za 1 ha lasu ochronnego - 17,012 zł,
 • za 1 ha lasu pozostałego - 34,023 zł.

Ulgi i zwolnienia

Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku ulega obniżeniu o 50%.

Opłata od posiadania psów

Podmiot opłaty

Osoby fizyczne posiadające psy.

Przedmiot opłaty

Każdy pies, będący własnością osoby fizycznej.

Termin powstania obowiązku uiszczenia opłaty

Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Termin płatności

 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.
 2. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.
 3. Wpłaty opłaty można dokonywać: bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Mikołowie, na rachunek bankowy gminy, pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa.

Stawki opłat w 2011 roku

 1. Dla właścicieli psów, utrzymywanych w budynkach wielorodzinnych, od każdego psa - 54,00 zł.
 2. Dla właścicieli psów, utrzymywanych w pozostałych budynkach, od każdego psa - 30,00 zł.

Opłata targowa

 1. Dzienne stawki opłaty targowej od sprzedaży dokonywanej na terenie miasta Mikołowa na gruntach stanowiących własność prywatną i w pozostałych miejscach miasta Mikołowa:
  1. przy sprzedaży wszelkich artykułów z ręki, ziemi, kosza, stolika, wiadra
   z wózka ręcznego, roweru, motoroweru, innego punktu sprzedaży:
   • na powierzchni do 6 m2 - 3,00 zł,
   • na powierzchni przekraczającej 6 m2, za każdy rozpoczęty m2 - 1,00 zł,
  2. za zajęcie dodatkowej powierzchni w celach sprzedaży przed obiektami budowlanymi, w których prowadzony jest handel przez podatników podatku od nieruchomości:
   • do powierzchni 6 m2 - 1,00 zł,
   • powyżej 6 m2, za każdy rozpoczęty m2 - 2,00 zł,
  3. przy sprzedaży z samochodu osobowego, przyczepy towarowej do samochodu osobowego, przyczepy campingowej - 8,00 zł,
  4. przy sprzedaży z samochodu ciężarowego, przyczepy o ładowności do 2,5 tony - 12,00 zł,
  5. przy sprzedaży z samochodu ciężarowego, przyczepy itp. o ładowności powyżej 2,5 tony - 32,00 zł.
 2. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż zniczy, kwiatów przed cmentarzami.

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

 1. Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi od 15% do 25% ceny nieruchomości gruntowej.
 2. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana, i wynosi:
  1. za nieruchomości gruntowe oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej - 0,3% ceny,
  2. za nieruchomości gruntowe pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebanii w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów diecezjalnych, seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych władz kościołów i związków wyznaniowych - 0,3% ceny,
  3. za nieruchomości gruntowe na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność: opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową - 0,3% ceny,
  4. za nieruchomości gruntowe pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportowo-turystyczną - 1% ceny,
  5. za pozostałe nieruchomości gruntowe na cele usługowo-handlowe oraz cele produkcyjno-przemysłowe - 5% ceny,
  6. za nieruchomości gruntowe pod garaże - 3% ceny.

Czynsz dzierżawny za grunty gminne użytkowane rolniczo

Roczny czynsz dzierżawny dla gruntów o powierzchni:

 1. do 200 m2 (ogródki przydomowe) - 0,25 zł za 1 m2,
 2. od 201 do 500 m2 - 0,10 zł za 1 m2,
 3. od 501 do 1 000 m2 - 0,05 zł za 1 m2,
 4. od 1 001 do 2 000 m2 - wysokość czynszu ustala się w wysokości równowartości 3 kwintali [q] żyta za 1 ha,
 5. powyżej 2 000 m2 - wysokość czynszu ustala się w kwintalach [q] żyta:
  1. dla gruntów ornych czynsz wynosi równowartość:
   • kl. IIIa - 3,5 q za 1 ha,
   • kl. IIIb - 3,0 q za 1 ha,
   • kl. IVa - 2,4 q za 1 ha,
   • kl. V - 1,0 q za 1 ha,
  2. dla użytków zielonych czynsz wynosi równowartość:
   • kl. III - 2,8 q za 1 ha,
   • kl. IV - 2,0 q za 1 ha,
   • kl. V - 1,0 q za 1 ha.

Czynsz dzierżawny za grunty gminne nierolnicze

 1. Na terenie gminy Mikołów istnieją trzy strefy, w których obowiązują różne stawki czynszu dzierżawnego:
  1. strefa I - obszar wyznaczony przez ulice: K. Prusa, K. Miarki, Żwirki i Wigury (do ul. Górniczej), Konstytucji 3 Maja (do ul. Bandurskiego), Bandurskiego, Pszczyńskiej (od ul. Bandurskiego), Krakowskiej (do ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego), St. Okrzei, św. Wojciecha (do ul. K. Prusa),
  2. strefa II - pozostały obszar miasta z wyjątkiem sołectw,
  3. strefa III - sołectwa: Borowa Wieś, Bujaków, Mokre, Paniowy i Śmiłowice.
 2. Miesięczne stawki czynszu dzierżawnego za 1 m2 gruntu przeznaczonego na:
  1. cele usługowo-handlowe:
   • w strefie I - 4,00 zł,
   • w strefie II - 3,50 zł,
   • w strefie III - 3,00 zł,
  2. ogródki letnie:
   • w strefie I - 6,50 zł,
   • w strefie II - 5,00 zł,
   • w strefie III - 3,50 zł,
  3. cele przemysłowe, składowe, magazynowe, we wszystkich strefach - 0,70 - 1,50 zł,
  4. parkingi odpłatne, we wszystkich strefach - 2,00 zł,
  5. parkingi nieodpłatne, we wszystkich strefach - 1,00 zł,
  6. pod lokalizacje śmietników i inne cele niekomercyjne, we wszystkich strefach - 1,00 zł,
  7. garaże, we wszystkich strefach - 1,50 zł,
  8. reklamy (tablice reklamowe, potykacze), opłata za powierzchnię gruntu zajętego pod reklamę, we wszystkich strefach - 40,00 zł,
 3. Dzienne stawki czynszu dzierżawnego za grunt przeznaczony na:
  1. cele rozrywkowe (karuzele, wesołe miasteczka, cyrk i inne), we wszystkich strefach - 100,00 zł za całość dzierżawionego terenu,
  2. imprezy okolicznościowe (np. biesiady), we wszystkich strefach - 500,00 zł za całość dzierżawionego terenu.
 4. Dzienny czynsz dzierżawny za zajęcie płyty Rynku w celach promocyjnych firm:
  1. o powierzchni do 20 m2 - 30,00 zł,
  2. o powierzchni od 30 m2 do 50 m2 - 50,00 zł,
  3. o powierzchni powyżej 50 m2 - 100,00 zł.
 5. Opłata za każdy dzień zajęcia terenu w celu wykonania prac budowlanych przy budynkach - 0,50 zł/m2.
 6. W przypadku wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu, czynsz dzierżawny ustalany jest w wysokości osiągniętej w przetargu.
 7. W przypadku wydzierżawiania terenu na cele nie ujęte powyżej stawka czynszu ustalana jest wg indywidualnej decyzji burmistrza.

Czynsz regulowany za najem lokali mieszkalnych i użytkowych na terenie gminy

 1. Stawka bazowa czynszu regulowanego za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego o pełnym standardzie wynosi 3,80 zł miesięcznie, co stanowi 1,452% wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.
 2. Stawka bazowa czynszu ulega obniżeniu z tytułu:
  1. braku ocieplenia - o 16%,
  2. braku centralnego ogrzewania - o 15%,
  3. braku gazu - o 10%,
  4. braku łazienki - o 10%,
  5. braku wc - o 10%,
  6. braku samodzielnej kuchni - o 5%,
  7. braku samodzielnego przedpokoju - o 3%.
 3. Stawka bazowa czynszu za najem 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego w zasobach Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie oraz innych lokalach będących własnością miasta Mikołów wynosi:
  1. dla lokali położonych na parterze - 25,00 zł miesięcznie,
  2. dla lokali położonych na wyższych kondygnacjach - 13,00 zł miesięcznie.
 4. Na podstawie stawki bazowej czynszu dla lokali użytkowych obliczana jest stawka czynszowa za 1 m2 powierzchni użytkowej tych lokali na określony przez burmistrza Mikołowa okres czasu. Stawka bazowa jest korygowana dla konkretnego lokalu poprzez zastosowanie współczynników korekcyjnych umożliwiających prowadzenie określonej polityki w rozwoju handlu i usług. Obliczenie właściwej stawki czynszowej dokonywane jest na podstawie wzoru:

  SRC = SBC * Kb * Kl * Kt

  gdzie:
  SRC - stawka rzeczywista czynszu,
  SBC - stawka bazowa czynszu,
  Kb - współczynnik preferencyjny dotyczący branży:
  • Kb = 1,0 dla branży art. spożywczych, przemysłowych, jubilerskich i upominkowych, aptek, księgarń, zespołów adwokackich, prywatnych gabinetów lekarskich, biur i innych branż nie wymienionych poniżej,
  • Kb = 0,8 dla branży art. do produkcji rolnej i ogrodniczej, gastronomii, laboratoriów analitycznych,
  • Kb = 0,6 dla działalności usługowej i produkcyjnej,
  • Kb = 0,4 dla usług deficytowych i specjalnie chronionych (szewstwo, ostrzenie narzędzi itp.), barów mlecznych i gastronomii bez sprzedaży alkoholu,
  • Kb = 0,2 dla drewnianych pawilonów handlowych,
  • Kb = 0,08 dla garaży - niezależnie od miejsca ich położenia,

  Kl - współczynnik preferencyjny dotyczący lokalizacji:

  • Kl = 1,0 dla lokali położonych w centrum, tzn. w obszarze wyznaczonym przez ulice: K. Prusa, K. Miarki, Młyńska, Pszczyńska, Krakowska, kard. Wyszyńskiego, Okrzei, św. Wojciecha (do ul. K. Prusa),
  • Kl = 0,7 dla lokali położonych w sąsiedztwie centrum i osiedli miejskich,
  • Kl = 0,5 dla sołectw i Kamionki,
  • Kl = 1,0 dla lokali prowadzących sprzedaż lub wyszynk napojów o zawartości alkoholu powyżej 4,5% - niezależnie od miejsca ich położenia,

  Kt - współczynnik preferencyjny dotyczący wydłużonego czasu handlu:

  • Kt = 0,8 dla placówek sprzedaży detalicznej położonych w centrum miasta (wg określenia podanego powyżej dla Kl = 1,0), które wydłużą czas handlu w dni powszednie, w godzinach wieczornych minimum o 2 godziny - do godziny 1900.

Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam oraz obiektów handlowych w pasie drogowym

 1. Zajęcie pasa drogowego jezdni, ciągów pieszych, dziennie za 1 m2 powierzchni - 0,50 zł.
 2. Zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego, dziennie za 1 m2 powierzchni - 0,25 zł.
 3. Zajęcie powyżej 20% powierzchni jezdni, dziennie za 1 m2 powierzchni - 1,00 zł.
 4. Całkowite zajęcie jezdni, dziennie za 1 m2 powierzchni - 2,00 zł.
 5. Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego zajętych przez rzut poziomy urządzeń, rocznie za 1 m2 powierzchni:
  • poza obszarem zabudowanym - 10,00 zł,
  • w obszarze zabudowanym - 20,00 zł.
 6. Umieszczenie reklamy w obrębie pasa drogowego, dziennie za 1 m2 powierzchni reklamy - 1,50 zł.
 7. Umieszczenie reklamy na gminnych słupkach z nazwami ulic umiejscowionych w obrębie pasa drogowego, dziennie za 1 m2 powierzchni reklamy - 0,30 zł.
 8. Umieszczenie obiektu handlowego i usługowego w obrębie pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu, dziennie za 1 m2 powierzchni - 1,00 zł.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Jolanta Polke, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 59, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 30, e-mail: skp@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.01.10
Data udostępnienia: 2011.01.10 18:42:53
Liczba odwiedzin strony: 34999 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 14:58:00)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów