Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Kierownictwo Urzędu
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Biura Urzędu
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna
 Strona archiwalna z dnia 2004.02.13 23:33:55 powrót do aktualnej strony
 

Burmistrz Miasta

Zastępca Burmistrza Miasta

Zastępca Burmistrza Miasta

Sekretarz Miasta

Skarbnik Miasta

Burmistrz Miasta

dr inż. Marek Balcer
Rynek 16, pok. nr 36, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 05
e-mail: balcer@mikolow.um.gov.pl
przyjmowanie stron:

po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie w pok. nr 35:

w każdy poniedziałek od 1500 do 1700

Do zadań i kompetencji burmistrza miasta należy w szczególności:

 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, w tym dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych,
 • upoważnienie sekretarza miasta do wydawania decyzji w jego imieniu,
 • przedkładanie Radzie Miejskiej projektów uchwał przygotowanych przez komórki organizacyjne urzędu,
 • wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • podpisywanie pism i dokumentów,
 • wydawanie upoważnień do podejmowania w zastępstwie lub z upoważnienia burmistrza decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem miasta,
 • zatwierdzanie zakresów czynności w komórkach organizacyjnych Urzędu,
 • wyznaczanie rzecznika dyscyplinarnego spośród pracowników mianowanych,
 • ogłaszanie budżetu miasta,
 • wykonywanie zadań szefa Obrony Cywilnej miasta,
 • przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń w sprawach budżetu,
 • składanie Radzie Miejskiej sprawozdań z realizacji przez urząd zadań miasta.

Zastępca Burmistrza Miasta

Henryk Zawiszowski
Rynek 16, pok. nr 37, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 08
e-mail: zawiszowski@mikolow.um.gov.pl
przyjmowanie stron:

po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie w pok. nr 38:

w każdy poniedziałek od 1500 do 1700

Do zadań i kompetencji zastępcy burmistrza miasta należy w szczególności:

 • nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:
  • Wydział Spraw Obywatelskich,
  • Wydział Gospodarki Mieniem,
  • Referat Lokalowy,
  • Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej,
  • stanowisko ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom,
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez burmistrza,
 • opracowywanie zakresów czynności dla naczelników wydziałów i kierowników samodzielnych referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy,
 • wnioskowanie w sprawach osobowych dotyczących pracowników.

Zastępca Burmistrza Miasta

mgr inż. Adam Putkowski
Rynek 16, pok. nr 39, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 08
e-mail: putkowski@mikolow.um.gov.pl
przyjmowanie stron:

po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie w pok. nr 38:

w każdy poniedziałek od 1500 do 1700

Do zadań i kompetencji zastępcy burmistrza miasta należy w szczególności:

 • nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:
  • Wydział Gospodarki Komunalnej,
  • Referat Ochrony Środowiska,
  • Referat Budownictwa,
  • Zespół ds. Rozwoju Miasta,
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez burmistrza,
 • opracowywanie zakresów czynności dla naczelników wydziałów i kierowników samodzielnych referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy,
 • wnioskowanie w sprawach osobowych dotyczących pracowników.

Sekretarz Miasta

mgr inż. Adam Małysz
Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 05
e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl

Do zadań i kompetencji sekretarza miasta należy w szczególności:

 • wykonywanie funkcji dyrektora administracyjnego Urzędu,
 • opracowywanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów dla burmistrza,
 • nadzorowanie pracy pionu kierowania,
 • wykonywanie funkcji bezpośredniego przełożonego w stosunków do kierowników komórek organizacyjnych w swoim pionie kierowania i opracowywanie dla tych stanowisk pracy zakresów czynności oraz wnioskowanie w sprawach osobowych dotyczących tych pracowników,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz książki kontroli,
 • koordynowanie w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych gminy spraw zamówień publicznych.

Skarbnik Miasta

Barbara Gajda
Rynek 16, pok. nr 32, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 02
e-mail: skarbnik@mikolow.um.gov.pl

Do zadań i kompetencji skarbnika miasta należy w szczególności:

 • opracowywanie projektu budżetu pod względem poprawności formalnej oraz opracowywanie wytycznych i koordynowanie pracy komórek i jednostek organizacyjnych w zakresie przygotowywania materiałów do projektu budżetu,
 • dokonywanie analiz wykonywania budżetu i systematyczne informowanie burmistrza o wynikach analiz,
 • kontrasygnowanie projeków umów, których realizacja dotyczy budżetu miasta,
 • nadzorowanie obiegu informacji i dokumentacji finansowej,
 • nadzorowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych miasta oraz podmiotów, których działalność jest wspomagana z budżetu miasta,
 • wykonywanie funkcji bezpośredniego przełożonego w stosunku do kierowników komórek organizacyjnych w swoim pionie kierowania i opracowywanie dla tych stanowisk zakresów czynności oraz wnioskowanie w sprawach osobowych dotyczących tych pracowników,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa lub poleceń burmistrza.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.02.13
Data udostępnienia: 2004.02.13 23:33:55

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów