Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Regulamin organizacyjny Urzędu
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Biura Urzędu
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna
 Strona archiwalna z dnia 2003.07.18 07:13:13 powrót do aktualnej strony
 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego Mikołowa

Spis treści

Rozdział I. Zasady organizacji Urzędu Miejskiego
Rozdział II. Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Rozdział III. Zakresy działania i podział kompetencji w Urzędzie Miejskim

 1. Zadania i obowiązki pracowników
 2. Zadania i obowiązki kierowników komórek organizacyjnych
 3. Zakres działania i kompetencji Kierownika Urzędu Miejskiego - Burmistrza
 4. Zakresy działania i kompetencji Zastępców Burmistrza, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta
 5. Zakresy działania komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego

Rozdział I
Zasady organizacji Urzędu Miejskiego

 1. Urząd Miejski Mikołowa zwany dalej "urzędem", jest jednostką budżetową, przy pomocy której Burmistrz Mikołowa wykonuje swoje zadania.
 2. Urząd działa na podstawie:
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593),
  • rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999 r. nr 112, poz. 1319, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 34, poz. 198, późn. zm.),
  • ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (j.t. Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 664, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. nr 106, poz. 668, późn. zm.),
  • ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 155, poz. 1014, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
 3. Zadaniem podstawowym Urzędu jest obsługa spraw publicznych miasta Mikołowa z zakresu zadań własnych gminy, zadań zleconych ustawami oraz przekazanych w drodze porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Mikołowa a organami administracji samorządowej lub organami administracji rządowej.
 4. Urzędem kieruje Burmistrz Mikołowa.
 5. Tryb załatwiania spraw reguluje KPA, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Czynności biurowe i kancelaryjne określają postanowienia Instrukcji Kancelaryjnej dla urzędów gmin, z wyjątkiem obiegu dokumentów finansowo-księgowych regulowanego odrębną instrukcją. Do dokumentów opatrzonych klauzulą tajności stosuje się odrębne przepisy.
 6. Organizacja pracy Urzędu opiera się na zasadzie hierarchicznego służbowego podporządkowania, podziału kompetencji i obowiązków oraz indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie przydzielonych zadań.
 7. Szczegółowe zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu określa zarządzeniem Burmistrz Mikołowa. W sprawach dotyczących organizacji i doboru kadr w Biurze Rady Miejskiej będącej organizacyjnie komórką organizacyjną Urzędu, funkcjonalnie podporządkowaną Przewodniczącemu Rady Miejskiej Mikołowa - Burmistrz uwzględnia wymagania i potrzeby zgłoszone przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.
 8. Zakresy obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników Urzędu zawarte są w zakresach czynności dla stanowisk pracy ustalanych przez kierownika komórki organizacyjnej, będącego dla pracownika bezpośrednim przełożonym.
 9. Sprawy porządku i dyscypliny pracy w urzędzie określa Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego Mikołowa. Zgodnie z regulaminem urząd czynny jest w poniedziałki od 730 do 1700, w pozostałe robocze dni tygodnia od 730 do 1530.
 10. Decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje Burmistrz Mikołowa lub z jego upoważnienia pracownik, pisemnie przez niego upoważniony.
 11. Podział kompetencji pomiędzy Burmistrzem Mikołowa, jego Zastępcami oraz Sekretarzem Miasta i Skarbnikiem Miasta określone są w rozdziale II, a także wykazane w schemacie organizacyjnym urzędu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 12. Ustala się zasady podpisywania pism urzędowych:
  1. do podpisu Burmistrza zastrzeżone są pisma kierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa, organów władzy państwowej i samorządowej oraz te, dla których właściwość Burmistrza wynika z przepisów prawa,
  2. do podpisu Zastępców Burmistrza zastrzeżone są pisma w sprawach zleconych do załatwienia przez Burmistrza oraz pisma w zakresie ich kompetencji,
  3. kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu podpisują pisma w bieżących sprawach oraz pisma i decyzje administracyjne wyłącznie w zakresie otrzymanego upoważnienia Burmistrza,
  4. dokumenty, których skutkiem jest nabycie praw lub powstanie zobowiązania miasta wymagają podpisów przedstawicieli określonych w Statucie Miasta Mikołowa oraz ustawie o samorządzie gminnym.
 13. Ustala się dla Urzędu limit 125 etatów. Limit ten nie zawiera etatów pracowników obsługi technicznej.

Rozdział II
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego

 1. Burmistrz Mikołowa (BM):
  1. jest kierownikiem Urzędu oraz bezpośrednim zwierzchnikiem dla dwóch swoich Zastępców, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta,
  2. burmistrz jest Szefem Obrony Cywilnej Miasta,
  3. ponadto Burmistrz jest bezpośrednim przełożonym:
   • Wydziału Zarządzania Kryzysowego (BMZ),
   • Zespołu Obsługi Prawnej (BMP),
   • Biura Kontroli Wewnętrznej (BMW),
   • Asystenta Burmistrza (BMA),
   • Referatu Kultury i Sportu (BMK),
   • Urząd Stanu Cywilnego (USC).
 2. Pierwszemu Zastępcy Burmistrza (BO) podlegają:
  • Wydział Spraw Obywatelskich (BOW),
  • Wydział Gospodarki Mieniem (BOM),
  • Referat Lokalowy (BOL),
  • Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej (BOE),
  • Stanowisko ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom (BOP).
 3. Drugiemu Zastępcy Burmistrza (BG) podlegają:
  • Wydział Gospodarki Komunalnej (BGK),
  • Referat Ochrony Środowiska (BGO),
  • Referat Budownictwa (BGB),
  • Zespół ds. Rozwoju Miasta (BGR).
 4. Sekretarzowi Miasta (SE) podlega:
  • Wydział Organizacyjny (SEO).
 5. Skarbnikowi Miasta (SK) podlegają:
  • Wydział Finansowy (SKF),
  • Referat Planowania i Kontroli Budżetu (SKP).
 6. Symbole literowe podane przy nazwach stanowisk lub komórek organizacyjnych służą do oznaczania obiegu korespondencji w urzędzie oraz oznaczaniu spraw zgodnie z §11 Instrukcji Kancelaryjnej dla urzędów gmin.

Rozdział III
Zakresy działania i kompetencje w Urzędzie

1. Zadania i obowiązki pracowników

Do podstawowych obowiązków i zadań pracowników należy:

 1. przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystanie go w sposób efektywny,
 2. dążenie do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie troski o dobro mieszkańców,
 3. gruntowna znajomość zagadnień z zakresu czynności swojego stanowiska pracy,
 4. terminowe i rzetelne wykonywanie pracy,
 5. przestrzeganie regulaminu organizacyjnego, instrukcji i innych regulaminów oraz zarządzeń,
 6. przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej oraz zasad ochrony danych osobowych,
 7. dbałość o majątek urzędu, przestrzeganie przepisów p.poż. i bhp,
 8. przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
 9. wykonywanie poleceń przełożonego z zakresu przydzielonych czynności.

2. Zadania i obowiązki kierowników komórek organizacyjnych

Do podstawowych zadań kierowników komórek organizacyjnych Urzędu należy:

 1. zorganizowanie pracy kierowanej przez siebie komórki i przydzielenie szczegółowych zakresów czynności pracownikom,
 2. nadzorowanie i kontrolowanie pracy podległych pracowników,
 3. dokonywanie oceny pracy pracowników i występowanie do bezpośredniego przełożonego z odpowiednimi wnioskami oraz współudział w doborze kadr,
 4. podejmowanie decyzji co do metody i trybu wykonywania pracy oraz prowadzenie wśród pracowników komórki szkoleń,
 5. informowanie przełożonego o stanie spraw w komórce organizacyjnej, przedstawianie spraw do jego decyzji i podpisu,
 6. dbałość o merytoryczną i formalną poprawność oraz zapewnienie legalności i celowości podejmowanych działań, dokumentów, wniosków i opinii,
 7. podejmowanie decyzji w zakresie udzielonego upoważnienia,
 8. kontrolowanie i analizowanie wykonywania budżetu w zakresie funkcjonowania komórki organizacyjnej, wraz z przygotowywaniem sprawozdań i wniosków,
 9. kontrola przestrzegania przepisów o tajemnicy służbowej i państwowej oraz zasad ochrony danych osobowych, a także przepisów bhp i p.poż.,
 10. wnioskowanie zmian organizacyjnych dotyczących funkcjonowania komórki organizacyjnej,
 11. gospodarowanie mieniem gminnym oraz sprawowanie nadzoru nad mieniem gminnym w jednostkach organizacyjnych, których statutowa działalność związana jest z zadaniami komórki organizacyjnej,
 12. nadzór nad jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w pkt. "k", w zakresie realizacji zadań statutowych, wykonywania budżetu, rzetelności w wykonywaniu uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Mikołowa,
 13. dbałość o zachowanie porządku i dyscypliny pracy, w tym realizację planu urlopów, zastępstwa pracowników, delegacje służbowe,
 14. rozpatrywanie skarg i wniosków,
 15. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi.

3. Zakres działania i kompetencji kierownika Urzędu Miejskiego - Burmistrza

Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

 1. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, w tym dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych,
 2. upoważnienie Sekretarza Miasta do wydawania decyzji w jego imieniu,
 3. przedkładanie Radzie Miejskiej i Zarządowi Miasta projektów uchwał przygotowanych przez komórki organizacyjne urzędu,
 4. wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 5. podpisywanie pism i dokumentów określonych w rozdziale I niniejszego Regulaminu,
 6. wydawanie upoważnień do podejmowania w zastępstwie lub z upoważnienia Burmistrza decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 7. składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem Miasta,
 8. zatwierdzanie zakresów czynności w komórkach organizacyjnych Urzędu,
 9. wyznaczanie rzecznika dyscyplinarnego spośród pracowników mianowanych,
 10. ogłaszanie budżetu miasta,
 11. wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Miasta,
 12. przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń w sprawach budżetu,
 13. składanie Radzie Miejskiej sprawozdań z realizacji przez urząd zadań miasta.

4. Zakresy działania i kompetencji Zastępców Burmistrza, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta

 1. Do zakresu działania i kompetencji Zastępców Burmistrza należy nadzór nad pracą komórek organizacyjnych w podległych im pionach kierowania, określonych w rozdziale II niniejszego regulaminu organizacyjnego oraz wykonywanie innych zadań powierzonych im przez Burmistrza. Zastępcy Burmistrza wykonując funkcje bezpośrednich przełożonych w stosunku do naczelników wydziałów i kierowników samodzielnych referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy, opracowują zakresy czynności dla tych stanowisk pracy oraz wnioskują w sprawach osobowych dotyczących tych pracowników.
 2. Sekretarz Miasta wykonuje zadania w imieniu Burmistrza w zakresie ustalonym przez niniejszy regulamin organizacyjny. W szczególności Sekretarz Miasta:
  1. wykonuje funkcje dyrektora administracyjnego Urzędu,
  2. opracowuje projekty aktów prawnych i innych dokumentów dla Burmistrza,
  3. nadzoruje pracę pionu kierowania określonego w rozdziale II. niniejszego regulaminu,
  4. wykonuje funkcje bezpośredniego przełożonego w stosunków do kierowników komórek organizacyjnych w jego pionie kierowania i opracowuje dla tych stanowisk pracy zakresy czynności oraz wnioskuje w sprawach osobowych dotyczących tych pracowników,
  5. prowadzi rejestr skarg i wniosków oraz książkę kontroli,
  6. koordynuje w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych gminy sprawy zamówień publicznych.
 3. Skarbnik Miasta będący głównym księgowym budżetu prowadzi sprawy związane z prawidłową gospodarką finansową Miasta. W szczególności Skarbnik Miasta:
  1. opracowuje projekt budżetu pod względem poprawności formalnej oraz opracowuje wytyczne i koordynuje pracę komórek i jednostek organizacyjnych w zakresie przygotowywania materiałów do projektu budżetu,
  2. dokonuje analiz wykonywania budżetu i systematycznie informuje burmistrza o wynikach analiz,
  3. kontrasygnuje projekty umów, których realizacja dotyczy budżetu Miasta,
  4. nadzoruje obieg informacji i dokumentacji finansowej,
  5. nadzoruje gospodarkę finansową jednostek organizacyjnych Miasta oraz podmiotów, których działalność jest wspomagana z budżetu Miasta,
  6. wykonuje funkcje bezpośredniego przełożonego w stosunku do kierowników komórek organizacyjnych w jego pionie kierowania, określonym w rozdziale II niniejszego regulaminu i opracowuje dla tych stanowisk zakresy czynności oraz wnioskuje w sprawach osobowych dotyczących tych pracowników,
  7. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa lub poleceń burmistrza.

5. Zakresy czynności komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Mikołowa

 1. Pion organizacyjny kierowany przez Burmistrza:
  1. do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego należy:
   • kontrola przestrzegania na terenie Miasta przepisów przeciwpożarowych, sanitarno porządkowych i ochrony środowiska i współdziałanie w tym zakresie z organami administracji specjalnej,
   • koordynacja działań Straży Miejskiej,
   • współdziałanie z policją, prokuraturą i sądami w zakresie prawa o wykroczeniach,
   • wykonywanie zadań zleconych przez Burmistrza w zakresie zabezpieczenia i ochrony imprez, obiektów i miejsc zdarzeń,
   • opracowywanie i przygotowywanie planów przedsięwzięć i dokumentów dla Szefa Obrony Cywilnej Miasta oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej,
   • przeciwdziałanie i zwalczanie klęsk żywiołowych oraz prowadzenie akcji ratunkowych,
   • przygotowanie i realizacja spraw związanych z akcją kurierską,
   • nadzór i koordynacja działalności ochotniczych straży pożarnych w mieście,
   • prowadzenie tajnej kancelarii,
  2. do zadań Zespołu Obsługi Prawnej należy:
   • wykonywanie obsługi prawnej organów miasta oraz urzędu,
   • opiniowanie projektów decyzji, uchwał i innych aktów prawnych,
   • sporządzanie projektów przepisów gminnych, prowadzenie ich zbioru oraz prowadzenie zbioru prawa powszechnie obowiązującego,
   • pomoc prawna dla pracowników komórek organizacyjnych urzędu,
   • zastępstwo prawne i procesowe w sprawach dotyczących urzędu,
  3. do zadań Biura Kontroli Wewnętrznej należy:
   • wykonywanie kontroli doraźnych zleconych przez Burmistrza,
   • opracowywanie planu kontroli komórek i jednostek organizacyjnych urzędu,
   • wykonywanie zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych,
  4. do zadań Asystenta Burmistrza należy:
   • przygotowywanie projektów pism i wystąpień do podpisu Burmistrza,
   • organizacja spotkań z udziałem Burmistrza,
   • sprawowanie funkcji rzecznika prasowego Urzędu,
   • udział w spotkaniach, polecony przez Burmistrza, i prowadzenie w trakcie ich trwania zapisu przebiegu,
   • wykonywanie innych czynności poleconych przez Burmistrza,
  5. do zadań Referatu Kultury i Sportu należy:
   • prowadzenie spraw związanych z kulturą i sportem w mieście,
   • pełnienie funkcji organizatora imprez otwartych,
   • prowadzenie rejestru instytucji kultury,
   • obsługa środka specjalnego "Kultura",
   • koordynacja działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Domu Kultury i Instytutu Mikołowskiego,
   • współpraca z organizacjami pozarządowymi w mieście, gromadzenie danych o ich działalności oraz prowadzenie spraw dofinansowań tej działalności z budżetu miasta,
   • przygotowywanie decyzji dotyczącej zezwoleń na imprezy otwarte,
   • wykonywanie zadań z zakresu porozumienia z 16 października 2001 r. pomiędzy Wojewodą Śląskim a Zarządem Miasta Mikołów w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
  6. do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:
   • prowadzenie spraw administracyjnych związanych z wydawaniem i rejestracją aktów stanu cywilnego,
   • organizowanie uroczystości z okazji nadania medali "za długoletnie pożycie małżeńskie",
   • przechowywanie i archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego.
 2. Pion organizacyjny kierowany przez Pierwszego Zastępcę Burmistrza:
  1. do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy:
   • prowadzenie ewidencji ludności i stała aktualizacja komputerowej bazy danych,
   • sporządzanie rejestrów wyborców, przedpoborowych i dzieci szkolnych,
   • pełnienie funkcji przedstawiciela dla nieobecnych w czasie prowadzonych postępowań administracyjnych,
   • prowadzenie spraw administracyjnych związanych z wydaniem, wymianą i utratą dokumentów tożsamości (dowodów osobistych i paszportów),
   • prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu obowiązku meldunkowego,
   • wykonywanie czynności przewidzianych dla gminy w zakresie powszechnego obowiązku obrony,
   • wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie zbiórek pieniężnych i imprez masowych,
   • koordynacja spraw konsularnych w zakresie spraw mieszkańców miasta przebywających za granicą,
   • ochrona danych osobowych oraz danych objętych tajemnicą państwową,
   • koordynacja działalności jednostek organizacyjnych - Zespołu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Dziennego Pobytu, Ośrodka Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą,
  2. do zadań Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej należy:
   • prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze, w tym wydawanie zaświadczeń i decyzji administracyjnych,
   • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem sieci placówek handlowych i gastronomicznych,
   • nadzór nad organizacją i kontrola funkcjonowania targowiska,
   • wykonywania zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdz. alkoholizmowi,
  3. do zadań Stanowiska do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom należy:
   • prowadzenie spraw związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem problemom wynikającym z uzależnienia od alkoholu i narkomanii,
   • opracowywanie projektów gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i nadzór nad jego realizacją,
   • koordynacja działań związanych z podstawową opieką zdrowotną,
  4. do zadań Wydziału Gospodarki Mieniem należy:
   • opracowywanie projektów zasad gospodarowania mieniem komunalnym,
   • gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne, w tym sprzedaż nieruchomości, oddawanie w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę i użytkowanie, użyczenie, zamiany,
   • prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości do gminnego zasobu gruntów,
   • ustalanie opłat wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
   • prowadzenie ewidencji mienia komunalnego oraz spraw komunalizacji,
   • prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem jednostek organizacyjnych w podmioty prawa handlowego oraz spraw związanych z funkcjonowaniem spółek, w których miasto ma udziały lub akcje,
   • prowadzenie spraw związanych z tworzeniem lub likwidacją jednostek organizacyjnych,
   • prowadzenie spraw o nabycie własności przez zasiedzenie,
   • prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i podziałami nieruchomości,
   • wnioskowanie w sprawach zapisów w księgach wieczystych oraz ujawnianie w katastrze nieruchomości gruntów, stanowiących mienie gminne,
   • prowadzenie spraw wynikających z prawa geodezyjnego i kartograficznego,
   • opiniowanie przebiegu przez grunty gminne tras infrastruktury liniowej,
   • prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowaniami studialnymi,
   • przygotowywanie projektów i obsługa spraw związanych z miejscowym planowaniem przestrzennym,
   • prowadzenie analizy i oceny realizacji planów zagospodarowania przestrzennego,
   • opracowywanie opinii o warunkach zabudowy i zagospodarowania działek i wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
  5. do zadań Referatu Lokalowego należy:
   • opracowanie i realizacja polityki mieszkaniowej Miasta,
   • prowadzenie, przy pomocy Zakładu Gospodarki Lokalowej, gospodarki mieszkaniowym zasobem miasta,
   • opracowywanie projektów uchwał w sprawie ustalania stawek czynszu regulowanego oraz stawek czynszu za lokale socjalne,
   • nadzór nad wypłatą dodatków mieszkaniowych,
   • wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych o czynszu regulowanym,
   • prowadzenie rejestru gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz rejestru lokali użytkowych, biurowych i handlowych w zasobie miejskim,
   • organizowanie przetargów na wolne lokale użytkowe, biurowe i handlowe,
   • wydawanie skierowań na zawarcie umów najmu lokali użytkowych, biurowych i handlowych oraz kontrola realizacji umów i wpływów z należności czynszowych,
   • sprawy reklam w mieście,
   • nadzór nad działalnością Zakładu Gospodarki Lokalowej.
 3. Pion organizacyjny kierowany przez Drugiego Zastępcę Burmistrza:
  1. do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej należy:
   • utrzymanie czystości dróg, placów i innych terenów znajdujących się we władaniu miasta,
   • prowadzenie spraw związanych z usuwaniem i utylizacją stałych i płynnych odpadów komunalnych,
   • współpraca z przewoźnikami i organizatorami komunikacji zbiorowej w zakresie utrzymania przewozów pasażerskich w mieście,
   • opiniowanie lokalizacji i zmian przystanków komunikacji zbiorowej,
   • sprawy zezwoleń na przewóz osób taksówkami oraz przewozy nieregularne w mieście, w tym ustalanie zasad korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej w mieście,
   • sprawy ewidencji i oznakowania taksówek,
   • współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w zakresie zaopatrzenia miasta w dostawy wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu,
   • prowadzenie spraw cmentarzy komunalnych i grobownictwa wojennego,
   • nadzorowanie obowiązkowych szczepień zwierząt oraz sprawy wynikające z zagrożeń powodowanych przez bezdomne zwierzęta,
   • planowanie i przygotowywanie nowych inwestycji oraz koordynacja, na terenie Urzędu, spraw związanych z realizacją ustawy o zamówieniach publicznych,
   • współdziałanie z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu opracowywania programów i planów budownictwa, w zakresie infrastruktury technicznej,
   • prowadzenie spraw związanych z realizacją i odbiorem obiektów kubaturowych, liniowych, od fazy przygotowania danych wejściowych do projektowania, do odbioru technicznego i końcowego,
   • koordynacja zadań komunalnych i inwestycyjnych,
   • planowanie, organizowanie oraz nadzór nad wykonawstwem robót remontowych,
   • prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją i utrzymaniem dróg, ulic, placów, mostów i ich oświetlenia,
   • zarządzanie siecią dróg i sprawy organizacji ruchu drogowego,
   • wydawanie zezwoleń i opinii w zakresie spraw gospodarki komunalnej,
   • rozliczanie usług komunalnych, finansowanych z budżetu miasta i nadzór nad działalnością Zakładu Usług Komunalnych,
   • wykonywanie innych zadań wynikających z funkcji prowadzenia gospodarki komunalnej,
  2. do zadań Referatu Ochrony Środowiska należy:
   • prowadzenie spraw wynikających z prawa geologicznego i górniczego,
   • prowadzenie spraw wynikających z prawa wodnego i współpraca ze spółkami wodnymi,
   • współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie unieszkodliwiania i utylizacji odpadów komunalnych i odpadów niebezpiecznych,
   • opracowywanie programów utrzymania parków i terenów zielonych w Mieście,
   • koordynowanie i nadzorowanie budowy terenów zielonych, parków wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych zieleni przez wszystkich administratorów w Mieście,
   • opracowywanie projektów prawa miejscowego w zakresie wynikającym z postanowień ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska,
   • prowadzenie spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów,
   • prowadzenie spraw w zakresie gruntów rolnych i leśnych,
   • prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem ogrodu botanicznego i współdziałanie z odpowiednimi instytucjami w celu realizacji tego przedsięwzięcia,
   • występowanie z upoważnienia Burmistrza w sprawach o wykroczenia przeciwko ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska,
  3. do zadań Referatu Budownictwa należy:
   • prowadzenie spraw wynikających z prawa budowlanego na podstawie porozumienia z organami administracji samorządowej,
   • wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza, związanych z budownictwem na terenie miasta,
  4. do zadań Zespołu do spraw Rozwoju Miasta należy:
   • prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem programów i projektów planów rozwoju miasta,
   • opracowywanie analiz i prognoz uwarunkowań rozwoju miasta,
   • prowadzenie spraw współpracy z innymi gminami, związkami gmin, w tym kontaktów zagranicznych,
   • inicjowanie powstawania na terenie Miasta nowych przedsięwzięć i podmiotów,
   • stwarzanie warunków dla realizacji inicjatyw społecznych i gospodarczych na terenie miasta,
   • prowadzenie banku danych o przedsięwzięciach, podmiotach i warunkach w mieście dla nowych inicjatyw,
   • promocja miasta.
 4. Pion organizacyjny kierowany przez Sekretarza Miasta. Wydział Organizacyjny działa poprzez wyodrębnione komórki:
  1. do zadań Biura Rady Miejskiej należy:
   • obsługa biurowa sesji i posiedzeń komisji Rady Miejskiej Mikołowa,
   • obsługa biurowa rady wg wskazań Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa,
   • techniczne opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej Mikołowa i koordynacja przestrzegania przez komórki organizacyjne Urzędu zasad techniki legislacyjnej,
   • prowadzenie zbioru uchwał i protokołów z posiedzeń Rady Miejskiej Mikołowa,
   • wykonywanie zadań poleconych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa z zakresu obsługi kancelaryjno-biurowej rady i jednostek pomocniczych miasta,
  2. do zadań Biura Burmistrzów należy:
   • obsługa biurowa posiedzeń oraz prowadzenie sekretariatów,
   • rejestracja interpelacji i wniosków radnych oraz komisji Rady Miejskiej Mikołowa i nadzór nad terminowym ich rozpatrzeniem,
   • prowadzenie zbioru uchwał Rady Miejskiej Mikołowa i zarządzeń Burmistrza Mikołowa,
   • prowadzenie spraw pieczęci urzędowych,
   • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przepisów gminnych,
   • koordynowanie spraw związanych z udziałem miasta w związkach i stowarzyszenia gmin oraz porozumieniach komunalnych,
  3. do zadań Biura Zamówień Publicznych należy:
   • prowadzenie szkoleń i rejestru zamówień publicznych dokonywanych przez urząd,
   • przygotowywanie projektów regulaminów i innych przepisów regulujących tryb udzielania zamówień publicznych w jednostkach i komórkach organizacyjnych miasta,
   • koordynacja postępowań komórek i jednostek organizacyjnych miasta w sprawach zamówień publicznych,
   • organizowanie przetargów na udzielenie zamówienia publicznego i ogłaszanie wyników przetargów,
  4. do zadań Biura Informatyki należy:
   • budowa i rozbudowa systemu informatycznego w Urzędzie, utrzymanie sieci i terminali oraz utrzymanie systemu i bezpieczeństwo danych,
   • wdrażanie nowych programów informatycznych i przeprowadzanie szkoleń w tym zakresie,
   • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych,
   • współpraca z Zespołem do spraw Rozwoju Miasta w zakresie teleinformatycznych form promocji miasta,
   • współdziałanie z innymi komórkami w zakresie tworzenia i składowania kopii bezpieczeństwa baz danych,
   • inicjowanie rozwoju sieci informatycznej w urzędzie i nowych sposobów jej wykorzystania,
   • koordynacja systemu informatycznego jednostek gminnych,
  5. do zadań Biura Spraw Osobowych należy:
   • prowadzenie spraw związanych z organizacją pracy, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy,
   • prowadzenie spraw osobowych pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych,
   • organizowanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych,
   • opracowywanie dokumentacji w celach rentowych i emerytalnych pracowników,
   • planowanie kosztów utrzymania urzędu i rozliczanie się z wydatków na ten cel oraz kwartalne składanie sprawozdań z obciążeń budżetu miasta wszystkimi kosztami utrzymania urzędu,
   • prowadzenie spraw związanych z BHP i szkoleniem pracowników,
   • prowadzenie spraw płacowych pracowników urzędu, radnych i zleceniobiorców,
  6. do zadań Biura Obsługi Mieszkańców należy:
   • organizacja przyjmowania podań i wniosków mieszkańców,
   • prowadzenie kancelarii i informacji ogólnej, w tym przyjmowanie i wysyłanie korespondencji oraz telefonogramów, telegramów, faksów oraz poczty elektronicznej,
   • wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu i przyjmowanie pism urzędowych w wypadkach zastępczego odbioru korespondencji,
  7. do zadań Działu Zabezpieczenia Technicznego Urzędu należy:
   • prowadzenie zaopatrzenia w środki trwałe, nietrwałe, materiały biurowe i środki czystości,
   • utrzymanie czystości w obiektach urzędu,
   • dbałość o estetykę budynku urzędu i jego otoczenia,
   • prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem budynku urzędu przed zdarzeniami losowymi i innymi zdarzeniami,
   • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.
 5. Pion organizacyjny kierowany przez Skarbnika Miasta:
  1. do zadań Wydziału Finansowego należy:
   • prowadzenie gospodarki finansowej miasta, zgodnie z obowiązującymi zasadami, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, gospodarka środkami pozabudżetowymi będącymi w dyspozycji jednostki organizacyjnej,
   • nadzór nad prowadzeniem gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zgodnie z obowiązującymi zasadami, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, gospodarka środkami pozabudżetowymi będącymi w dyspozycji jednostki,
   • ewidencja i windykacja dochodów budżetowych,
   • prowadzenie i ewidencja rachunków roszczeń spornych,
   • sporządzanie list wypłat wynagrodzeń pracowników urzędu oraz dokonywanie wypłat wynagrodzeń i diet, w tym pełnienie funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek, oraz prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji,
   • obsługa kasowa Urzędu,
   • dokonywanie wymiaru podatku i opłat lokalnych,
   • prowadzenie innych spraw związanych z podatkami i opłatami lokalnymi,
   • współdziałanie z przewodniczącymi jednostek pomocniczych,
  2. do zadań Referatu Planowania i Kontroli Budżetu należy:
   • techniczne opracowywanie projektu budżetu miasta i wytycznych w zakresie rodzaju i szczegółowości materiałów dla opracowania projektu budżetu,
   • analiza wykonywania budżetu,
   • planowanie należności budżetowych z tytułu opłat lokalnych,
   • ewidencja składników majątkowych urzędu,
   • ewidencja umów dotyczących wydatków budżetowych, zawieranych przez komórki organizacyjne urzędu,
   • kontrola egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu zobowiązań podatkowych i innych dochodów budżetu.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.02.04
Data udostępnienia: 2003.07.18 07:13:13

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów